VUSAPL
OEKO TEX
OEKO-TEX LEATHER STANDARD
Gintex 50 rokov

Tlačové správy z GINETEXu

ginetex.jpg

TLAČOVÉ SPRÁVY ASOCIÁCIE GINETEX

Tlačová správa
Paríž, 20. júna 2017

GINETEX v spolupráci s IPSOS prezentuje výsledky svojho európskeho prieskumu:
„Európania a označovanie textílií symbolmi údržby"

70 % Európanov sa riadi symbolmi údržby textílií a 80 % uvádza, že by nekúpili (alebo len vo výnimočných prípadoch by kúpili) odev bez symbolov, okrem toho 84 % Európanov záleží na úsporách vody a energie.

GINETEX, Medzinárodná asociácia pre označovanie textílií symbolmi údržby, oslovila francúzsku spoločnosť IPSOS, ktorá sa zaoberá prieskumom trhu, aby zistila postoj európskych spotrebiteľov k označovaniu textilných výrobkov symbolmi údržby. Táto štúdia, vypracovaná v decembri 2016, sumarizuje výsledky získané od 6,000 respondentov zo šiestich krajín - Nemecka, Anglicka, Francúzska, Talianska, Českej republiky a Švédska.

Podľa tejto štúdie spoločnosti IPSOS sa 70 % Európanov riadi symbolmi údržby textílií. Na celoeurópskej úrovni 57 % opýtaných dokonca uviedlo,
že sa nimi riadia „často" a 13 % „vždy". Tieto čísla dokumentujú význam symbolov údržby pre európskych spotrebiteľov:
- 38 % opýtaných uviedlo, že sa riadia týmito pokynmi, aby sa vyhli problémom pri praní, predovšetkým aby nedošlo k zrazeniu odevu
- 31 % opýtaných sa nimi riadi, aby ochránili svoj odev a predĺžili jeho životnosť

Európania celkovo považujú visačky so symbolmi údržby za dosť nepohodlné a 62 % priznalo, že ich odstrihujú: 74 % opýtaných uviedlo, že dráždia kožu a podľa 55 % opýtaných sú visačky príliš dlhé a nešikovné. Tieto výsledky sa môžu v jednotlivých európskych krajinách líšiť.

Prítomnosť visačky je však skutočným kritériom nákupu, keďže 80 % Európanov uviedlo, že by si nikdy nekúpili, alebo len vo výnimočnom prípade
by si kúpili odev bez visačky so symbolmi údržby.

Internet a smartfóny: skutoční partneri pre symboly údržby textílií.

Pri prieskume bolo zistené, že pri riešení konkrétneho problému pri praní alebo pri pohľade na symboly, ktoré nechápu, 53 % respondentov bolo zvedavých na ich význam a automaticky si ich vyhľadali na internete: 39 % z nich použilo počítač a 21 % smartfón.

Európania najlepšie poznajú symboly žehlenia a prania!

so.jpg

Štúdia ukázala, že symboly žehlenia a prania sú najzrozumiteľnejšie; symbol žehlenia chápe 97 % a symbol prania 91 % opýtaných.

Ďalšie tri symboly zostávajú pre spotrebiteľov nejasné:
- Symbol chemického čistenia je najmenej zrozumiteľný, správne ho interpretuje 21 % Európanov
- 39 % opýtaných nevie, čo znamená symbol bielenia
- 45 % opýtaných nevie, čo znamená symbol sušenia

To isté platí pre špeciálne znaky ako čiarka pod symbolmi, ktorú zaregistruje len 1 zo 4 Európanov.

Na druhej strane bodiek v symbole žehlenia resp. symbole sušenia si všíma viac spotrebiteľov, a síce jeden z dvoch Európanov (54%).

Percento Európanov, ktorí si správne spájajú symbol s príslušným pokynom pre údržbu a ošetrovanie textílií:
- Žehlenie: 97 %
- Pranie: 91 %
- Bielenie: 33 %
- Sušenie: 32 %
- Chemické čistenie: 21 %

Eco-care, nový prístup európskych spotrebiteľov k ochrane životného prostredia

Štúdia spoločnosti IPSOS ukázala, že 84 % Európanom záleží na úsporách vody a energie. Z tých Európanov, ktorým na tom záleží, 90 % prijíma
pri ošetrovaní textílií konkrétne ekologické opatrenia.

Zdá sa, že európski spotrebitelia sa pri ošetrovaní textílií už začínajú správať ekologicky:
- 62 % uprednostňuje prirodzené sušenie, pokiaľ je to možné
- 61 % perie prevažne pri nízkych teplotách
- 44 % používa „Eko program"

Asociácia GINETEX presadzuje ekologickú údržbu a ošetrovanie textílií prostredníctvom loga clevercare.info, ktoré už spolu s 5 symbolmi údržby textílií používa viacero veľkých medzinárodných značiek. Na svojej stránke, určenej širokej verejnosti, GINETEX propaguje logo, ktorého cieľom je zvýšiť ekologické povedomie a informovať spotrebiteľov o možnostiach ošetrovania textílií s minimálnym negatívnym dopadom na životné prostredie.

clevercareinfo-logo.jpg

Výsledky prieskumu, vykonaného asociáciou GINETEX v spolupráci so spoločnosťou IPSOS, sú pozitívne a povzbudzujúce. Odrážajú významnú rolu GINETEX-u a jeho medzinárodného výboru, ktorého poslaním je zvyšovať chápanie symbolov údržby a ošetrovania textílií. Naším poslaním je pracovať v dlhodobom horizonte - toto úsilie je spojené s prekážkami, akými je nesprávna interpretácia symbolov a odstraňovanie visačiek. Spolu so značkami, ktoré sú našimi členmi, musíme naďalej pôsobiť na širokú verejnosť a vyvíjať úsilie s cieľom dosiahnuť, aby všetky naše symboly
(a špeciálne znaky) boli pochopiteľné pre všetkých na celom svete. Naším trvalým cieľom je štandardizácia a harmonizácia nášho systému označovania textílií symbolmi údržby v celosvetovom meradle",
hovorí Adam Mansell, prezident Asociácie GINETEX.

Metodológia štúdie:

Výsledky spracované v tejto štúdii boli získané na základe ankety, vykonanej na reprezentatívnej vzorke európskej populácie, zahŕňajúcej 6,000 osôb vo veku 18-65 rokov v Nemecku, Francúzsku, Taliansku, Českej republike a Švédsku prostredníctvom on-line panelu s riadeným prístupom „Online Access Panel" spoločnosti Ipsos. Prieskum sa uskutočnil on-line v decembri 2016.

Asociácia GINETEX

GINETEX, Medzinárodná asociácia pre označovanie textílií symbolmi údržby, bola založená v Paríži v roku 1963 po niekoľkých medzinárodných sympóziách o označovaní textílií symbolmi údržby, ktoré sa uskutočnili koncom 50.rokov. GINETEX navrhol medzinárodne použiteľný systém označovania údržby textílií pomocou symbolov. Tieto piktogramy sa používajú ako registrované ochranné známky a sú vlastníctvom Asociácie GINETEX. Systém označovania textílií symbolmi údržby poskytuje spotrebiteľom a textilným firmám správne informácie o ošetrovaní a údržbe textilných výrobkov. Procesy, označené symbolmi, zabránia nezvratnému poškodeniu výrobku. Členmi Asociácie GINETEX je 21 národných organizácií. Tieto organizácie zastupujú všetky zainteresované strany, ktoré sa zaoberajú údržbou textílií a jej označovaním.

Kontakt na GINETEX
Pascale FLORANT
Generálna sekretárka
+33 (0)1 47 56 31 71


tlacova-sprava-ginetex2.jpg

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tlacova-spravy-ginetex.jpg

Vytlačiť stránku