VUSAPL
SNAS
OEKO TEX
OEKO-TEX LEATHER STANDARD
Gintex 50 rokov

Predmet činnosti spoločnosti

PREDMET ČINNOSTI

VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o. v Žiline pôsobí už 46 rokov na trhu ako odborné špecializované pracovisko
v nasledovných oblastiach:

-    výskum, vývoj a inovácie textilných materiálov so širokým spektrom použitia, vrátane technických textílií a textílií pre špeciálne
      aplikácie,
-    výskum, vývoj a inovácie v oblasti textilného zošľachťovania a povrchových úprav textilných i netextilných materiálov,
-    výskum a vývoj strojov a zariadení pre textilné technológie, textilné úpravy, skúšobníctvo a čistiarne odpadových vôd,
-    posudzovanie zhody osobných ochranných prostriedkov podľa Smernice EÚ č. 89/686/EHS a hračiek podľa smernice EP
      a Rady 2009/48/ES,
-    skúšanie koloristických, fyzikálno-mechanických vlastností a úžitkových parametrov textilných materiálov,
-    analýza obsahu chemických látok, resp. aditív v textilných materiáloch a hodnotenie ich zdravotnej bezpečnosti,
-    hodnotenie environmentálnych parametrov textilných a kompozitných materiálov, vykonáva analýzy priemyselných odpadov.


VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o. je notifikovaným miestom č. 1296 pre skúšanie a certifikáciu osobných odevných prostriedkov a hračiek.

Skúšobné laboratóriá sú akreditované podľa STN EN ISO/IEC 17025 a certifikačný orgán certifikujúci výrobky je akreditovaný podľa
ISO/IEC 17065.          

Spoločnosť VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o. bola od r. 1998 kooptovaným členom medzinárodného združenia OEKO-TEX®pre výskum a skúšanie
v oblasti textilnej a kožiarskej ekológie. Od  1.8.2013 sa štatút zmenil na asociovaného člena OEKO-TEX® s oprávnením skúšať výrobky a vydávať certifikáty podľa normy OEKO-TEX® Standard 100.  

Celý rozsah vlastných podnikateľských aktivít je pokrytý certifikátom na systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009, ktorý je spolu s dlhoročnými odbornými skúsenosťami personálu a kvalitným technickým vybavením, dokladom o objektívnosti a kvalite práce, ako aj
zárukou dôvery a spoľahlivosti.

 

 

Vytlačiť stránku