VUSAPL
OEKO TEX
OEKO-TEX LEATHER STANDARD
Gintex 50 rokov

Používanie symbolov pre údržbu textílií

ginetex.jpg

POUŽÍVANIE SYMBOLOV PRE ÚDRŽBU TEXTÍLIÍ

Povinnosť predávajúceho zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi o spôsobe údržby, vyplýva z §12 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Dodržiavanie normy STN EN ISO 3758 Textílie. Symboly údržby. od 1.10.2008 nie je záväzné, je vecou každého výrobcu, dovozcu a predávajúceho ako si túto povinnosť zabezpečí. Dôležité je, aby informácia o spôsobe údržby textilného výrobku bola dostatočne zrozumiteľná a jednoznačná pre spotrebiteľa napr. svojím vyobrazením,  ak táto informácia bude v textovej forme, musí byť uvedená v štátnom jazyku.

Na základe odporúčania Slovenskej obchodnej inšpekcie je vhodné používať v označeniach textilných výrobkov grafické symboly údržby, nakoľko tieto zabezpečujú harmonizovanú komunikáciu medzi jednotlivými krajinami EÚ.

Výrobca, dodávateľ, resp. predávajúci prostredníctvom symbolov údržby doporučuje zákazníkovi postup ošetrovania textilných výrobkov, pri použití ktorého nedôjde ku poškodeniu textilného výrobku, alebo k jeho znehodnoteniu zmenou vzhľadu, farebného odtieňa alebo rozmeru. Symboly sú dôležité nielen pre správne ošetrovanie výrobkov v domácnostiach, ale aj pri voľbe technologického postupu údržby pri profesionálnom praní resp. čistení.

Informácie o spôsobe údržby môžu byť trvale pripevnené na výrobku a čitateľné po celú dobu životnosti výrobku alebo na etikete pripevnenej k výrobku.

V zmysle požiadaviek normy STN EN ISO 3758 sa symboly údržby uvádzajú v poradí: pranie, bielenie, sušenie, žehlenie, profesionálne ošetrovanie textílií (chemické čistenie).

Za nesprávnu alebo chýbajúcu informáciu o spôsobe údržby výrobku, ktorá má za následok znehodnotenie výrobku, zodpovedá v zmysle § 11 zákona č. 250/2007 Z.z. predávajúci v plnom rozsahu.

 

 

 

Vytlačiť stránku