VUSAPL
SNAS
OEKO TEX
Gintex 50 rokov

Politika kvality a certifikát ISO 9001

POLITIKA KVALITY

VIEME, ČO CHCEME
-   udržať a posilniť pozíciu na trhu zvyšovaním kvality poskytovaných služieb a výrobkov v oblastiach:
    a) výskumu a vývoja v textile a textilnej chémii;
    b) skúšobníctva a certifikácie v rámci autorizovanej osoby SKTC-119, notifikovanej osoby č. 1296 a
        členstva v medzinárodnom združení OEKO-TEX, vrátane rozšírenia aktivít súvisiacich s normou Leather by OEKO-TEX;
    c) chemickej výroby;
-   zabezpečiť ochranu výrobcov, distribútorov a predajcov textilných a odevných výrobkov v rámci SR udelením oprávnenia na používanie symbolov
    údržby v rámci členstva v medzinárodnej asociácii GINETEX;
-   udržať spokojnosť zákazníka s poskytovanými službami a výrobkami
-   zabezpečiť spokojnosť vlastných zamestnancov s pracovnými podmienkami

VIEME, ČO MUSÍME
-   poskytovať služby a výrobky, ktoré uspokoja zákazníka svojou pridanou hodnotou a prijateľnou cenou
-   zabezpečiť služby a výrobky pri dosahovanej maximálnej efektívnosti pre spoločnosť VÚTCH-CHEMITEX s r.o.
     a pri súčasnom znižovaní zaťaženia životného prostredia

VIEME, AKO TO DOSIAHNEME
-   trvalým zdokonaľovaním systému manažérstva kvality v spoločnosti VÚTCH-CHEMITEX s r.o. zapracovaním podmienok
     v zmysle STN EN ISO 9001:2009
-   permanentným vzdelávaním zamestnancov spoločnosti, ktoré sa stalo neoddeliteľnou súčasťou života spoločnosti
-   zlepšovaním pracovného prostredia, zdokonaľovaním infraštruktúry a medziľudských vzťahov v našej spoločnosti
-   dôsledným napĺňaním zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
-   technickou a odbornou medzinárodnou spoluprácou
-   trvalou obhajobou pozície firmy na európskom trhu

CERTIFIKÁT KVALITY ISO 9001

Spoločnosť VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Žilina je držiteľom certifikátu Systému manažérstva kvality ISO 9001.

certifikat-smk.jpg

 

Vytlačiť stránku