VUSAPL
SNAS
OEKO TEX
OEKO-TEX LEATHER STANDARD
Gintex 50 rokov

Politika kvality a certifikát ISO 9001

VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Žilina

P O L I T I K A   K V A L I T Y

VIEME, ČO CHCEME:
• udržať a posilniť pozíciu na trhu zvyšovaním kvality poskytovaných služieb a výrobkov v oblastiach:
   a) výskumu a vývoja v textile a textilnej chémii°;
   b) skúšobníctva a certifikácie v rámci autorizovanej osoby SKTC-119, notifikovanej osoby č. 1296 a členstva
       v medzinárodnom združení OEKO-TEX®;
• zabezpečiť ochranu výrobcov, distribútorov a predajcov textilných a odevných výrobkov v rámci SR udelením
  oprávnenia na používanie symbolov údržby v rámci členstva v medzinárodnej asociácii GINETEX;
• udržať spokojnosť zákazníka s poskytovanými službami a výrobkami;
• zabezpečiť spokojnosť vlastných zamestnancov s pracovnými podmienkami.

VIEME, ČO MUSÍME:
• poskytovať služby a výrobky, ktoré uspokoja zákazníka svojou pridanou hodnotou a prijateľnou cenou;
• zabezpečiť služby a výrobky pri dosahovaní maximálnej efektívnosti pre spoločnosť VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.
  a pri súčasnom znižovaní zaťaženia životného prostredia.

VIEME, AKO TO DOSIAHNEME:
• trvalým plnením a zdokonaľovaním systému manažérstva kvality v spoločnosti VÚTCH-CHEMITEX spol. s r.o.
  v zmysle požiadaviek STN EN ISO 9001:2016;
• permanentným vzdelávaním zamestnancov spoločnosti, ktoré sa stalo neoddeliteľnou súčasťou života spoločnosti;
• zlepšovaním pracovného prostredia, zdokonaľovaním infraštruktúry spoločnosti a medziľudských vzťahov
  v našej spoločnosti;
• dôsledným napĺňaním zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;
• technickou a odbornou medzinárodnou spoluprácou;
• trvalou obhajobou pozície firmy na európskom trhu.

CERTIFIKÁT KVALITY ISO 9001
Spoločnosť VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Žilina je držiteľom certifikátu Systému manažérstva kvality ISO 9001.

certifikat-smk.jpg

 

Vytlačiť stránku