VUSAPL
OEKO TEX
OEKO-TEX LEATHER STANDARD
Gintex 50 rokov

Odborný seminár "Certifikácia textilných a odevných výrobkov a jej aktuálnosť v súčasnosti"

Odborný seminár k 25. výročiu medzinárodného združenia OEKO-TEX®

obrazok2.jpg

Organizátor:        VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., Žilina
Miesto konania:    zasadacia miestnosť COOP Jednota s. d., Žilina
Dátum konania:   26.4.2017

Spoločnosť VÚTCH-CHEMITEX s r.o., Žilina, člen Medzinárodnej asociácie pre výskum a testovanie v oblasti textilnej a kožiarskej ekológie OEKO-TEX®, usporiadala dňa 26.4.2017 v Žiline odborný seminár k 25. výročiu medzinárodného združenia OEKO-TEX®. Seminár bol určený pre technických, marketingových a obchodných pracovníkov podnikateľských subjektov (výroba, distribúcia, obchod), ktorí pracujú v oblasti kvality, enviromentu resp. medzinárodného obchodu (kontrakty, dodávky pri importe a exporte výrobkov resp. splnení požiadaviek odberateľov) v textilnom, odevnom a kožiarskom priemysle.

V rámci seminára odzneli odborné prednášky na tému:
1. Aktivity medzinárodného združenia OEKO-TEX® vo svete a v rámci SR - ČR
    Prednášajúci: Ing. Jozef Šesták, CSc., konateľ a riaditeľ spoločnosti
2. Aktuálne zmeny v norme STANDARD 100 OEKO-TEX® pre certifikáciu textilu a odevov
    Prednášajúca: Ing. Dana Rástočná Illová, PhD., technická riaditeľka
    zástupca pre OEKO-TEX® STANDARD 100
3. Informácia o norme LEATHER STANDARD by OEKO-TEX®
    Prednášajúca: Ing. Mária Húšťavová, vedúca laboratória analytiky a ŽP
    zástupca pre LEATHER by OEKO-TEX®

Od roku 1992 existuje globálny štandard, norma STANDARD 100 OEKO-TEX®, nezávislá značka kvality a bezpečnosti pre textilné suroviny, poloprodukty (priadze, vlákna) a finálne textilné produkty pre všetky stupne výrobného procesu a prídavné materiály používané vo výrobnom procese. Tento globálny certifikačný systém, určený pre výrobcov, obchodníkov a spotrebiteľov, poskytuje v celom svete certifikované výrobky podľa stanovených limitov obsahu potenciálne nebezpečných chemických látok určených normou STANDARD 100 OEKO-TEX®. Podľa originálneho systému OEKO-TEX® sa skúša a analyzuje viac ako 100 chemických látok najmä: pesticídy, karcinogénne farbivá a ťažké kovy a ďalšie nebezpečné látky. Certifikačný systém OEKO-TEX® bol v posledných rokoch rozšírený aj na certifikáciu výrobných systémov v rámci schémy STeP („trvale udržateľné textilná výroba"), schémy MADE IN GREEN (environmentálne a sociálne podmienky výroby), schéma ECO PASSPORT (výrobková certifikácia s auditom na TPP). Progresívny rozvoj potvrdilo medzinárodné združenie OEKO-TEX® prípravou a vydaním novej normy LEATHER STANDARD by OEKO-TEX® s účinnosťou od 1.1.2017 pre sortiment obuvi a výrobkov z kože.

Seminára sa zúčastnilo 35 zástupcov firiem zo Slovenskej republiky a Českej republiky.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili seminára za ich účasť a veríme, že poskytnuté informácie boli pre Vás prínosom.

1-8.jpg  2-7.jpg  3-7.jpg

4-7.jpg  5-6.jpg  6-5.jpg

7-3.jpg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odborný seminár „Aktuality v používaní symbolov pre údržbu textílií a odevov"

Organizátor:            VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.
Miesto konania:        Žilina
Dátum konania:       5.12.2013

Výskumný ústav textilnej chémie (VÚTCH) - CHEMITEX, spol. s r.o., člen - pozorovateľ medzinárodného združenia GINETEX (symboly pre údržbu textílií a odevov) usporiadal odborný seminár „Aktuality v používaní symbolov pre údržbu textílií a odevov" ktorý sa uskutočnil dňa 5. 12. 2013 v Žiline. Odborný seminár bol určený pre pracovníkov zabezpečujúcich kvalitu, kontakt s odberateľmi a spotrebiteľmi. Účastníkom seminára boli podané informácie zo zasadnutia združenia GINETEX, informácie o zásadách používania symbolov pre údržbu textílií a odevov, informácie o certifikácii a riešení spotrebiteľských reklamácií.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odborný seminár "Zvýšenie medzinárodnej konkurencieschopnosti slovenského textilného a odevného priemyslu


Organizátor:            Trenčianska regionálna komora SOPK - Sekcia textilného, odevného, kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu
Odborný garant:      VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Žilina
Miesto konania:       Trenčianska regionálna komora SOPK, Trenčín
Dátum konania:       28. 11. 2012

Dňa 28.11.2012 sa v Trenčíne uskutočnil odborný seminár "Zvýšenie medzinárodnej konkurencieschopnosti slovenského textilného a odevného priemyslu prostredníctvom inovácií a bezpečnosti". Organizačným grantom seminára bola Trenčianska regionálna komora SOPK - Sekcia textilného, odevného, kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu so sídlom v Trenčíne. Seminár bol organizovaný v rámci európskej podpornej siete Enterprise Europe Network.

Cieľom seminára bolo oboznámiť zúčastnených zástupcov firiem z oblasti textilného a odevného priemyslu o aktuálnych trendoch v inováciách, bezpečnosti a podmienkach kvality výroby textílií a odevov a spôsobe, akým môžu zvýšiť konkurencieschopnosť svojich výrobkov.

Odbornú garanciu seminára zabezpečili pracovníci VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Žilina formou prednášok s tematickým zameraním:
1. Inovácie, nanotechnológie, inteligentné textílie a odevy pre zvýšenie konkurencieschopnosti na medzinárodnej úrovni.
    Lektori: Ing. Šesták, CSc., Ing. Balogová
2. Bezpečnosť textilných a odevných výrobkov vo vzťahu k medzinárodným štandardom.
    Lektor: Ing. Krabáč
3. Praktické skúsenosti z certifikácie a reklamačného posudzovania textilných a odevných výrobkov.
    Lektorka: Ing. Huljaková

Okrem odborných prednášok bola zástupcom zúčastnených firiem podaná informácia (lektor: Ing. Šesták, CSc.) o medzinárodnom združení Ginetex, ktoré je vlastníkom medzinárodných obchodných značiek pre označovanie spôsobu ošetrovania textílií, uzatvorení licenčnej zmluvy medzi združením Ginetex a VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., podstate a prínosoch uzavretej licenčnej zmluvy pre užívateľov týchto značiek v rámci Slovenskej republiky a postupe pre uzatváranie sublicenčných zmlúv s platnosťou na území SR.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odborný seminár "Certifikácia textilných a odevných výrobkov a jej aktuálnosť v súčasnosti"

Organizátor:            VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.
Miesto konania:        Žilina
Dátum konania:       14.4.2011

VÚTCH-CHEMITEX spol. s r.o. v Žiline usporiadala dňa 14. 4. 2011 v Žiline  bezplatný odborný seminár „Certifikácia textilných a odevných výrobkov a jej aktuálnosť v súčasnosti“. Seminár bol určený odbornej a laickej verejnosti z obchodnej sféry (distribútori a predajcovia), výrobnej sféry (textil a odevy), štátnej sféry (orgány kontroly, legislatíva a riadenie), občianskej sféry (spotrebiteľské združenia, spotrebitelia). Seminár organizovala aj s cieľom prezentácie pozitív a negatív na slovenskom trhu s textilom a odevmi. Zámerom
bolo prispieť k vytvoreniu korektnej technicko-obchodnej spolupráce medzi mienkotvornými stranami.

Vytlačiť stránku