VUSAPL
OEKO TEX
OEKO-TEX LEATHER STANDARD
Gintex 50 rokov

Odborná konferencia "TEXTIL v budúcnosti"

titulka.png

Organizátor:            VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., Žilina
Miesto konania:       Hotel Holiday Inn, Žilina
Dátum konania:       27.-28.5.2014

Spoločnosť  VÚTCH-CHEMITEX s r.o., Žilina usporiadala v dňoch 27.-28.5.2014 v Žiline medzinárodnú odbornú konferenciu "Progresívne technológie pre textil, jeho kvalitu a bezpečnosť".
Konferencia bola rozdelená do dvoch tematických celkov:
Sekcia č.1:  Aplikácia výsledkov výskumu v priemyselnej praxi
Sekcia č.2:  Skúšobníctvo a textilná humánna ekológia.

V rámci plenárnej časti a jednotlivých sekcií odznelo spolu 19 odborných prednášok v rámci ktorých boli prezentované výsledky z oblasti výskumu, orientované na nové, progresívne technológie a poznatky, ktoré môžu prispieť k udržaniu a konkurencieschopnosti nášho priemyselného odvetvia nielen na Slovensku, ale aj v ostaných krajinách. Prezentované boli prednášky zástupcov: IW Lódž, Poľsko (2x); SINTEX a.s., Česká Třebová, ČR; Masarykova univerzita Brno, ČR; TZÚ Brno, ČR; Chemosvit-Fibrochem a.s. Svit, SR; VÚCHV a.s. Svit, SR; Žilinská univerzita v Žiline, SR a VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., Žilina, SR (9x).

Konferencia bola určená pre podnikateľov, technológov, špecialistov a ďalších odborníkov z odvetvia textilného a odevného priemyslu a zúčastnilo sa jej 50 odborníkov zo Slovenskej republiky, Českej republiky a Poľska.

Spoločenský večer účastníkov konferencie, sprevádzaný živou ľudovou hudbou, bol vhodnou príležitosťou pre priateľské posedenie, prehĺbenie partnerských vzťahov a ďalšie neformálne diskusie účastníkov.

1-4.jpg2-3.jpg3-3.jpg

4-3.jpg6-2.jpg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odborná konferencia "TEXTIL v budúcnosti"

Pri príležitosti 40. výročia založenia Výskumného ústavu textilnej chémie usporiadala spoločnosť  VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., Žilina v dňoch 19.-20.5.2010 v Žiline národnú odbornú konferenciu "TEXTIL v budúcnosti", ktorej sa zúčastnilo 70 odborníkov zo Slovenskej republiky a Českej republiky.

Konferencia bola rozdelená do dvoch odborne zameraných tematických celkov "Výskum, vývoj a inovácie, technika a technológie v textile" a "Skúšanie a certifikácia textilu a odevov", v rámci ktorých odznelo 17 odborných prednášok. Konferencia bola určená pre výmenu informácií medzi odborníkmi z oblasti výskumu, vývoja a inovácií, skúšobníctva a certifikácie, technickej prípravy výroby textílií a ich konfekčného spracovania, obchodných firiem a inštitúcií pôsobiacich v oblasti výroby textilu, textilného zošľachťovania, ekológie, ochrany spotrebiteľa a riadenia kvality textilnej a odevnej výroby, čo potvrdila aj bohatá diskusia vedená účastníkmi konferencie.

Pri príležitosti osláv 40. výročia založenia Výskumného ústavu textilnej chémie v Žiline sa dňa 19.05.2010 konal
v priestoroch hotela Holiday Inn spoločenský večer, ktorého sa zúčastnolo 130 účastníkov. Spoločenského večera sa okrem  účastníkov konferencie zúčastnili aj pozvaní hostia, medzi ktorými bol aj zakladateľ  Výskumného ústavu textilnej chémie v Žiline Ing. Štefan Massanyi a prof. Ing. Martin Jambrich, PhD., ktorý podporoval myšlienku založenia ústavu, zástupcovia štátnych orgánov, zväzov, asociácií a partnerských spolupracujúcich organizácií, súčasní a bývalí zamestnanci spoločnosti.
V rámci slávnostného príhovoru riaditeľ VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., Žilina Ing. Jozef Šesták, CSc. poďakoval zakladateľovi Výskumného ústavu textilnej chémie v Žiline Ing. Massanyimu a prof. Jambrichovi, ako aj dlhoročným zamestnancom spoločnosti VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. za vernosť a doposiaľ vykonanú prácu.

Spoločenský večer pokračoval príhovorom zástupcov spolupracujúcich organizácií: riaditeľky APVV Mgr. Remiariovej PhD., viceprezidenta Prezídia ZPVVO Ing. Fodreka, PhD., riaditeľa odboru skúšobníctva a technickej normalizácie ÚNMS SR Mgr. Senčáka, riaditeľa SOPK RK Ing. Mišuru a predsedu predstavenstva SOPK Ing. Halušku. Za zásluhy o rozvoj slovenskej ekonomiky a podnikania odovzdali zástupcovia SOPK Čestné uznanie riaditeľovi VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Žilina Ing. Jozefovi Šestákovi, CSc.

Kultúrny program spoločenského večera tvorila módna prehliadka dámskej konfekcie značky Jillo od módnej návrhárky Jany Rychtárikovej a celý večer zabávala účastníkov ľudová hudba skupiny Stavbár a moderná hudba v podaní skupiny Harmónia.

Účastníci konferencie poďakovali organizátorovi VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., Žilina za usporiadanie národnej odbornej konferencie "TEXTIL v budúcnosti", možnosť prezentácie vlasných výsledkov a vyslovili spokojnosť s odbornou úrovňou a tematickým zameraním konferencie. Spoločenský večer bol vhodnou príležitosťou pre priateľské posedenie, prehĺbenie partnerských vzťahov a ďalšie neformálne diskusie účastníkov.

  pb020135.jpg   p5193294.jpg   p5193287.jpg

p5193291.jpg   p5193296.jpg   p5193298.jpg   p5203346.jpg

p5203341.jpg   p5203345.jpg   p5203349.jpg   p5203347.jpg

p5203350.jpg   pb030192.jpg   pb020162.jpg   pb020160.jpg

pb020155.jpg   pb020173.jpg   pb020175.jpg

pb020169.jpg   pb020140.jpg   pb020151.jpg

p5193305.jpg   p5193302.jpg   p5193310.jpg   p5193309.jpg

p5193313.jpg   p5193315.jpg   p5193318.jpg  

p5193319.jpg   p5193320.jpg   p5193322.jpg  p5193323.jpg

p5193329.jpg   p5193332.jpg   obr0016.jpg  

p5193336.jpg   p5193340.jpg  

p5203356.jpg   p5203357.jpg

Vytlačiť stránku