VUSAPL
OEKO TEX
OEKO-TEX LEATHER STANDARD
Gintex 50 rokov

Informácie o projektoch


INFORMÁCIE O PROJEKTOCH

VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., Žilina je od 9.septembra 2015 držiteľom Osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj č. 2015-12566/45177:2-15F0 vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

osvedcenie-vykonavat-vav.jpg

V súčasnosti riešené projekty:

1/ Názov projektu:                                   Výskum INtegrácie funkčného systému TEXtílií na monitoring BIOdát
                                                                 pre dosiahnutie synergie zdravia, komfortu a bezpečnosti človeka.
                                                                "BIO-IN-TEX"

Identifikačné číslo projektu:                    
APVV-16-0190
Termín riešenia projektu:                        
01.07.2017 - 30.06.2020
Celkové náklady projektu:                      
357 143 €
Poskytovateľ (70%):                             
   Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Bratislava
Žiadateľ:                                                 
VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o., Žilina
Spoluriešiteľ:                                          
Žilinská univerzita v Žiline, Žilina
Zodpovedný riešiteľ za projekt:              
Ing. Dana Rástočná Illová, PhD.

Charakteristika projektu:
Hlavným cieľom interdisciplinárneho projektu je zásadná inovácia a rozšírenie sortimentu inteligentných textilných štruktúr na európskom trhu s využitím progresívnych technológií vo forme nízkoteplotnej plazmy a následnej aplikácie nanotechnológií a s integrovaným inteligentným systémom na monitoring biomedicínskych dát. Výsledkom riešenia projektu bude prototyp inteligentného matracového toppera EKG-SmartSheet so zvýšenými hygienickými vlastnosťami, určeného pre monitoring biomedicínskych dát človeka v reálnom čase. Realizáciou projektu sa vytvoria materiálové predpoklady pre zlepšenie a zabezpečenie vyhovujúcich zdravotných a sociálnych podmienok postprodukčnej generácie v rámci SR a EÚ. Navrhovaný projekt je reakciou na prognózu negatívneho sociálneho vývoja v SR a Európe v priebehu budúcich 20-30 rokov, s cieľom vytvorenia predpokladov pre udržanie úrovne kvality zdravia a života u významného podielu obyvateľstva.

2/ Názov projektu:                                  Ochrana originality vlákien, textilných a odevných výrobkov.
                                                               "SAFEVLATEX"

Identifikačné číslo projektu:                    APVV-18-0187
Termín riešenia projektu:                        01.07.2019 - 31.12.2021
Celkové náklady projektu:                      386 906 €
Poskytovateľ:                                         Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Bratislava
Žiadateľ:                                                 VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o., Žilina
Spoluriešiteľ:                                          VÚCHV a.s. Svit
Zodpovedný riešiteľ za projekt:              Ing. Ľudmila Balogová

Charakteristika projektu:
Predkladaný návrh projektu reflektuje na dlhodobý medzinárodný problém vysokého podielu falošných výrobkov na trhu a stúpajúci trend priamych ročných strát z porušovania práv duševného vlastníctva majiteľov ochranných známok a legitímnych výrobcov tovarov. Okrem toho, tieto výrobky vo väčšine prípadov nespĺňajú požiadavky na ochranu zdravia, bezpečnosť a kvalitu a sú tak zdraviu škodlivé. Návrh projektu je zameraný na ochranu vlákenných, textilných a odevných výrobkov pred ich falšovaním a zabezpečenie ich autenticity a originality aplikáciou fotoluminiscenčných farbív a pigmentov ktorých optická excitácia pri detekcii vytvára individuálny spektrálny vzor, ktorý umožňuje jednoznačnú autentifikáciu výrobku. Cieľom projektu je vyriešenie a zavedenie inovatívnej technológie výroby polypropylénových (PP), polyamidových (PA) a biodegradovateľných polylaktidových (PLA) vlákien s použitím progresívnych polymérnych disperzií (koncentrátov) s obsahom špeciálneho ochranného fotoluminiscenčného pigmentu alebo farbiva a overenie ich aplikácie vo vybraných sortimentoch textilných a odevných výrobkov. Výsledky projektu by mali prispieť k zvyšovaniu úrovne ochrany a znižovaniu miery porušovania práv duševného vlastníctva výrobcov a majiteľov ochranných známok v SR a v zahraničí implementáciou výrobkov chránených identifikačnými ochrannými prvkami tvorenými fotoluminiscenčnými vláknami integrovanými priamo do konštrukcie odevného a textilného výrobku.

3/ Názov projektu:                                   Inteligentné odevy pre systém elektronického zdravotníctva
                                                                "E-clothing"

Identifikačné číslo projektu:                     APVV-18-0167
Termín riešenia projektu:                         01.07.2019 - 30.06.2021
Celkové náklady projektu:                       250 000 €
Poskytovateľ:                                          Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Bratislava
Žiadateľ:                                                  Žilinská univerzita v Žiline, Žilina
Spoluriešiteľ:                                           VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o., Žilina
Zodpovedný riešiteľ za projekt:               prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD.

Charakteristika projektu:
Projektový zámer reaguje na dlhodobé prognózy sociálneho vývoja v SR a Európe v priebehu budúcich 20-30 rokov, z ktorého vyplýva, že srdcovo-cievne ochorenia patria medzi civilizačné ochorenia 21. storočia a percento ľudí s týmto ochorením sa bude neustále zvyšovať. Postihnutie kardiovaskulárnym ochorením možno redukovať prostredníctvom skorej diagnostiky, vhodným manažmentom ochorenia, rehabilitáciou a prevenciou. Výsledok projektu má preto prispieť k špecifickej prevencii a diagnostike kardiovaskulárnych ochorení pomocou multifunkčného biotelemetrického inteligentného odevu pre systém elektronického zdravotníctva. Predkladaný návrh projektu bude zameraný na prípravu a overenie výroby takýchto odevov s centralizovaným integrovaným obvodom a vlastnou mobilnou aplikáciou, určeným na snímanie, prenos, zaznamenanie a vyhodnotenie bioelektrického signálu vo forme elektrokardiogramu (EKG), telesnej teploty a monitorovania polohy človeka v reálnom čase.

V minulosti riešené projekty:

1/ Názov projektu:                                   Výskum AntiMikroBiálneho NANO aditíva pre VLÁkna a FÓlie
                                                                "AMB-NANO-VLAFO"

Identifikačné číslo projektu:                    
APVV-15-0016
Termín riešenia projektu:                        
20.07.2016 - 31.12.2018
Celkové náklady projektu:                      
357 145 €
Poskytovateľ (70%):                             
  Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Bratislava
Žiadateľ:                                                 
VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o., Žilina
Spoluriešiteľ:                                          
VÚCHV a.s., Svit
Zodpovedný riešiteľ za projekt:              
Ing. Jozef Šesták, CSc.

Charakteristika projektu:
Projekt je v rámci riešenia ČÚ-01 orientovaný na aplikovaný materiálový a technologický výskum inovatívnych technologických postupov prípravy originálneho antimikrobiálneho (AMB) nanoaditíva s využitím nanotechnológií, nanonosičov a AMB aktívnych nanočastíc. AMB nanoaditívum bude aplikované v rámci ČÚ-02 projektu do nových progresívnych tuhých disperzií AMB nanoaditíva v PE a PP polymérnej matrici, určených pre progresívne AMB modifikované PP nanokompozitné vlákna a následne textílie a pre AMB nanokompozitné PE a PP obalové a ochranné fóliové materiály. Výskumne pripravené AMB nanoaditívum a jeho tuhé disperzie v PE a PP polymérnej matrici nemajú v súčasnosti ekvivalent na svetovom trhu. Súčasne budú vypracované komplexné technologické podklady pre realizáciu vyššie uvedených nových progresívnych produktov a inovatívnych technológií pre realizáciu ich výroby v priemyselnej praxi. Realizácia predmetných originálnych produktov so zvýšenou pridanou hodnotou významne posilní konkurencieschopnosť a exportný potenciál realizátorov.

2/ Názov projektu:                                    Výskum vplyvu nízkoteplotnej PLAZmy na zvýšenie povrchovej
                                                                 permanentnosti úpravy TEXtilných materiálov s použitím
                                                                 NANOsólov "PLAZ-NANO-TEX"
Identifikačné číslo projektu:                      APVV-14-0518
Termín riešenia projektu:                          07/2015 - 12/2017
Celkové náklady projektu:                        250 000 €
Poskytovateľ (100%):                               Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Bratislava
Žiadateľ:                                                   Ústav polymérov SAV Bratislava
Spoluriešiteľ:                                            
VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o., Žilina
Zodpovedný riešiteľ za VÚTCH:                Ing. Dana Rástočná Illová, PhD.

Charakteristika projektu:

Predmetom riešenia projektu je štúdium a výskum vzťahov medzi účinkami vyvolanými nízkoteplotnou plazmou (napr. tvorba voľných radikálov) na iniciovaný povrch textilných materiálov zo syntetických vlákien, resp. ich zmesi a aplikovaným typom povrchovej úpravy textílie prostredníctvom nanosólu. Vytvoriť tak predpoklady zvýšenia permanentnosti nanopovrstvenia textílií s použitím hydrofóbnych, hydrofilných, elektrovodivých a antimikrobiálnych nanosólov po ich údržbe. Výskumne pripraviť podmienky pre multifunkčnú povrchovú úpravu textílií s cieľom zvýšenia ich funkčných a úžitkových vlastností.

3/ Názov projektu:                                     INTELIGENTné TEXtílie a odevy pre mobilné monitorovanie vitálnych
                                                                  funkcií človeka "INTELIGENTEX"

Identifikačné číslo projektu:                      
APVV-14-0519
Termín riešenia projektu:                          
07/2015 - 06/2017
Celkové náklady projektu:                        
250 000 €
Poskytovateľ (100%):                               
Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Bratislava
Žiadateľ:                                                   
Žilinská univerzita v Žiline, Žilina
Spoluriešiteľ:                                            
VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o., Žilina
Zodpovedný riešiteľ za VÚTCH:               
Ing. Ľudmila Balogová Charakteristika projektu:
Nosnou myšlienkou projektu je prispieť k naplneniu platforiem budúcnosti založenej na bezdrôtovom monitorovaní a prenose vitálnych funkcií človeka s možnosťou následnej zdravotnej starostlivosti v reálnom čase. Projekt je zameraný na prípravu funkčných prvkov inteligentného odevu, vývoj a testovanie inovatívnych algoritmov pre analýz, vyhodnotenie, zobrazenie a archiváciu nasnímaných biomedicínskych signálov a prípravu prototypu inteligentného odevu. Očakávaným výsledkom projektu bude prototyp inteligentného odevu so zabudovanými textilnými senzormi, textilnými elektródami s mikroelektronikou, komunikačným rozhraním a terminálom s používateľským rozhraním.

4/ Názov projektu:                                    NOvé viacfunkčné PP disperzie, VLÁkna a TEXtílie
                                                                 "NOVLATEX"                                                                          
Identifikačné číslo projektu:                      APVV-0056-12
Termín riešenia projektu:                          10/2013 - 12/2015
Celkové náklady projektu:                        357 147 €
Poskytovateľ (70%):                                 Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Bratislava
Žiadateľ:                                                   VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o., Žilina
Spoluriešitelia:                                          VÚCHV a.s. Svit
                                                                
CHEMOSVIT-Fibrochem a.s. Svit
Zodpovedný riešiteľ za projekt:                Ing. Jozef Šesták, CSc.
                                      

Charakteristika projektu:

Výskumné riešenie v rámci ČÚ 01 (VÚCHV a.s.) je zamerané na aplikovaný materiálový a technologický výskum prípravy originálneho pôvodu dvoch typov multifunkčných PP koncentrátov určených pre aditiváciu PP vlákien: a) koncentrát aditív pre zníženie horľavosti (FR), antimikrobiálnu (AMB) úpravu a súčasne zvýšenie odolnosti voči UV žiareniu (UV); b) koncentrát aditív pre antistatickú (ANT) a antimikrobiálnu (AMB) úpravu.
V rámci ČÚ 02 (Chemosvit-Fibrochem a.s.) je výskumné riešenie orientované na inovatívnu technologickú prípravu a overenie výroby multifunkčných PP vlákien: a) jednotková jemnosť: 5-7 dtex s FR+UV+AMB úpravou; b) mikrovlákna, jednotková jemnosť: 0,9 - 2,0 dtex s ANT+AMB úpravou a riadenými transportnými vlastnosťami (TV).
Riešenie ČÚ 03 (VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.) je zamerané na aplikačné overenie pripravených multifunkčných PP vlákien v inovovaných textíliách určených pre bytový textil, oblečenie pre šport, voľný čas a spodnú bielizeň.

5/ Názov projektu:                                    MULTIfunkčné PRiadze pre Odevné a TECHnické aplikácie
                                                                 "MULTI-PROTECH"                                                                          
Identifikačné číslo projektu:                      APVV-0267-11
Termín riešenia projektu:                          07/2012 - 12/2014
Celkové náklady projektu:                        357 143 €
Poskytovateľ (70%):                                 Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Bratislava
Spolufinancovanie:                                   VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o., Žilina
Zodpovedný riešiteľ za projekt:                Ing. Kamila Huljaková
                                                                 
                                            
Charakteristika projektu:

Projekt je orientovaný na prípravu viaczložkových (dvoj- a trojzložkových) multifunkčných zmesných priadzí ako sú energeticky aktívne kompozitné priadze, vysokorozťažné multifunkčné priadze a multifunkčné priadze so zníženou horľavosťou a s antimikrobiálnym účinkom. Multifunkčné zmesné priadze budú pripravené technológiu zosúkavania špeciálnych funkčných a štandardných typov vlákien na unikátnom multifunkčnom zosúkavacom zariadení. Riešenie projektu bude zamerané aj na overenie spracovateľnosti a aplikácie pripravených multifunkčných priadzí do sortimentu odevných a technických textílií podľa charakteru svojich funkčných vlastností.

Riešenie projektu predpokladá naplnenie dvoch základných cieľov:
Cieľ č.1:   Príprava špeciálnych typov viaczložkových multifunkčných zmesných priadzí.
Cieľ č.2:   Overenie spracovateľnosti a aplikácie multifunkčných zmesných priadzí v sortimente odevných a
                 technických textílií.
                                                                                                                                                                                                       

    opvav-logo.jpg                    eu.gif
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

6/ Názov projektu:                                    VÝskum technológií a výrobkov pre INteligentné   a TECHnické TEXtílie
                                                                 (VY-INTECH-TEX)
ITMS kód projektu:                                   26220220134
Charakter projektu:                                   Operačný program: 2620002 OP Výskum a vývoj
                                                                  Prioritná os 2: Podpora výskumu a vývoja
                                                                  Opatrenie 2.2: Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Kód výzvy:                                                 OPVaV-2010/2.25/05-SORO
Termín riešenia projektu:                           01/2011 - 12/2014
Výška spolufinancovania projektu z EÚ:   885 493,45 €
Výška spolufinancovania projektu zo ŠR: 148 454,85 €
Žiadateľ:                                                     VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o.
Spoluriešiteľ:                                              Žilinská univerzita v Žiline (Elektrotechnická fakulta)                                                                 
Zodpovedný riešiteľ za Aktivitu 1.1:           
Ing. Jozef Šesták, CSc.
Zodpovedný riešiteľ za Aktivitu 1.2:            Ing. Dana Rástočná Illová, PhD.
Zodpovedný riešiteľ za Aktivitu 1.3:            Ing. Mária Húšťavová
Zodpovedný riešiteľ za Aktivitu 2.1:            Ing. Ľudmila Balogová

Charakteristika predmetu projektu:
Aktivita 1.1:         Výskum prípravy a aplikácie špeciálnych nanosólov využitím nízkoteplotnej plazmy
                            pre úpravu textílií.
Aktivita 1.2:         Výskum aplikácie nízkoteplotnej plazmy pre zvýšenie úžitkových    vlastností technických textílií.
Aktivita 1.3:         Výskum v oblasti textilnej humánnej ekológie a životného cyklu výrobkov.
Aktivita 2.1:         Výskum prípravy inteligentných textílií.

 

Ďalšie informácie:             www.asfeu.sk

Zmluvy k projektu VY-INTECH-TEX: kúpna zmluva č. 1431937/2011; kúpna zmluva č. 1, kúpna zmluva č. 1601954/2011; kúpna zmluva č. 044/2011; zmluva o dielo č. 1781972/2012; zmluva o dielo; zmluva o dielo č. 1931987/2012, rámcová dohoda (na dodanie tovaru)-SAFINA, rámcová dohoda (na dodanie tovaru)-MAURUM, rámcová dohoda (na dodanie tovaru)-LABSERVICE, cenová ponuka-LABSERVICE,

Objednávky k projektu VY-INTECH-TEX: objednávka č. 1000/11/7; objednávka č. 1000/11/8; objednávka č. 2101/11/53; objednávka č.2101/11/54; objednávka č. 2101/11/55; objednávka č. 2000/11/59; objednávka č. 2103/11/67; objednávka č. 2103/11/69; objednávka č. 2101/12/27; objednávka č. 2101/12/31; objednávka č. 2101/12/32; objednávka č. 2103/12/35; objednávka č. 2000/12/43; objednávka č. 2700/12/62; objednávka č. 2700/12/64; objednávka č. 2103/12/67; objednávka č. 2101/13/4; objednávka č. 2101/13/7; objednávka č. 2101/13/17; objednávka č. 2101/13/19; objednávka č. 2101/13/20; objednávka č. 2101/13/33; objednávka č. 2101/13/53; objednávka č. 2201/13/56; objednávka č. 2101/13/60; objednávka č. 2101/14/5; objednávka č. 2000/14/13; objednávka č. 2101/14/22;

Faktúry k projektu VY-INTECH-TEX: faktúra č. 2101-11-54; faktúra č. 2101-12-32; faktúra č. 2103-12-35; faktúra č. 2700-12-64; faktúra č. 2103-12-67; faktúra ZoD č. 061-12; faktúra ZoD č. 1931987-2012; faktúra č. 2101-13-4; faktúra č. 2101-13-7; faktúra č. 2101-13-17; faktúra č. 2101-13-19; faktúra č. 2101-13-20; faktúra č. 2101-13-33; faktúra č. 2101-13-53; faktúra č. 2201-13-56; faktúra č. 2101-13-60; faktúra č. 2101-14-5; faktúra č. 2000-14-13, faktúra č. 140005;

 

Prístroje:

077.jpg        096.jpg
           Teraohmmeter TO-3 s textilnou elektródou                                  Plynový chromatograf AGILENT 7890

088.jpg        071.jpg
           DirecTwist® 2B - zosúkavacie zariadenie                                         Deionizátor vody - UP6OB

                                           meracie-zariadenie-na-skusanie-fyzikalno-mechanickych-vlastnosti-textilii-a-papiera-testometric-m350-10ct-2.jpg
                                              Meracie zariadenie na skúšanie fyzikálno-mechanických
                                                 vlastností textílií a papiera Testometric M350-10CT

                                                                                                                                                                                                        

7/ Názov projektu:                   Inovácie skúšania textilu a odevov pre zvýšenie konkurencieschopnosti
                                                 VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Žilina - INOVATEX

Kód projektu:                            ISFP 251110120442
Charakter projektu:                   Operačný program "Konkurencieschopnosť a hospodársky rast"
                                                 1.0 Inovácie a rast konkurencieschopnosti.

Kód výzvy:                                KaHR-111DM-0801
Doba riešenia:                          05/2009 - 12/2009
Celkový rozpočet projektu:       70 880,80 EUR
Poskytovateľ NFP (50%):         Európsky fond regionálneho rozvoja
                                                  Ministerstvo hospodárstva SR
                                                  Národná agentúra pre MSP (NARMSP
)
Spolufinancovanie (50%):         VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., Žilina
Nositeľ projektu:                        VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., Žilina
Zodpovedná osoba za projekt:  Ing. Jozef Šesták, CSc.

Anotácia:
1/  Rozšírenie súčasných skúšobných metód v oblasti posudzovania kvality textilu a odevov obstaraním nových inovatívnych skúšobných technológií.
2/  Zabezpečenie aktuálnych požiadaviek medzinárodného združenia OEKO-TEX na prístrojové a technické vybavenie autorizovanej skúšobne SKTC-119.


Odkazy:
- MH SR
- SIEA
- OPKaHR

Pamätná doska:
                                                        inovatex-1.jpg
Realizované výsledky projektu:

               obr-1-atomovy-absorbcny-spektrofotometer-aa-duo-aa-240-z.jpg obr-2-atomovy-absorbcny-spektrofotometer-aa-duo-aa-240-z.jpg
                                                         Atómový

Vytlačiť stránku