VUSAPL
OEKO TEX
OEKO-TEX LEATHER STANDARD
Gintex 50 rokov

Cetifikácia neurčených výrobkov


Certifikácia neurčených výrobkov (dobrovoľná certifikácia)

Žiadosti na certifikáciu neurčených výrobkov si môžete stiahnuť vo formáte doc alebo vo formáte pdf.
Pokyny pre certifikáciu neurčených výrobkov si môžete stiahnuť vo formáte pdf.

CO pri VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o., Žilina poskytuje služby v oblasti výkonu skúšok vlastností typu výrobku
a posúdení zhody vzorky typu výrobku a vydania certifikátu typu výrobku podľa:

- súťažných podmienok verejných obstarávateľov na textilné a odevné výrobky;
- vyhlášky MH SR č. 635/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti
   o požiadavkách na bezpečnosť textilných vlákien a priadzí, textilných, usňových a odevných výrobkov
   z textilu a usne určených na priamy styk s pokožkou;
- STN 80 0055: 2004 „Textílie. Textilné a odevné výrobky. Technické požiadavky a skúšobné metódy“;
- Nariadenia EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH);
- ustanovení zákona NR SR 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh
  a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon);
- stanovení zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej 
   rady č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
                                                                                                                                                                                                                     
Kontaktná osoba:
Ing. Kamila HULJAKOVÁ
, vedúca certifikačného orgánu
Tel.:        041-72 32 857
E-mail:   vutch@vutch.sk

Vytlačiť stránku