VUSAPL
SNAS
OEKO TEX
OEKO-TEX LEATHER STANDARD
Gintex 50 rokov

Certifikácia určených výrobkov


Certifikácia určených výrobkov


Žiadosti na certifikáciu
určených výrobkov si môžete stiahnuť vo formáte doc alebo vo formáte pdf.
Pokyny pre certifikáciu určených výrobkov (OOP) si môžete stiahnuť vo formáte pdf.
Pokyny pre certifikáciu hračiek si môžete stiahnuť vo formáte pdf.

VÚTCH - CHEMITEX, spol. s r.o., SKTC-119, NO 1296 je v zmysle Rozhodnutia č. 2017/801/017001/03565 zo dňa 12. 01. 2018 autorizovanou osobou  http://www.unms.sk/?sktc-119 a Notifikovanou osobou č. 1296 uvedenou v informačnom systéme NANDO http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbody&refe_cd=EPOS%5F50172., kde je uvedený nasledujúci vymedzený rozsah činností pre tieto skupiny osobných ochranných prostriedkov:

- zariadenie poskytujúce všeobecnú ochranu tela (oblečenie);
- zariadenie poskytujúce ochranu rúk a ramien;
- zariadenie poskytujúce ochranu pred chladom [chlad > -50°C], [extrémny chlad ˂ -50°C];
- zariadenie poskytujúce ochranu proti teplu [> 100°C a oheň a plameň];
- zariadenie poskytujúce ochranu proti teplu [teplo ˂ 100°C], [teplo > 100°C a plameň];
- ochranné prostriedky proti úrazu elektrickým prúdom;
- ochranné prostriedky na ochranu proti ručným reťazovým pílam;
- ochranné prostriedky proti mechanickým rizikám;
- ochranné prostriedky proti látkam a zmesiam, ktoré sú nebezpečné pre zdravie;
- špecializované oblasti spôsobilosti: Hasičské odevy;
- špecializované oblasti spôsobilosti: Odevy s vysokou viditeľnosťou;
- špecializované oblasti spôsobilosti: Ochranné odevy pre vodičov motocyklov;
- špecializované oblasti spôsobilosti: Ochranné odevy určené na použitie v potenciálne výbušných atmosférach.

 Postupy/moduly posudzovania zhody:

- EÚ skúška typu (modul B) podľa prílohy č. 5;
- zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach výrobku pod dohľadom v ľubovoľných intervaloch (modul C2) podľa prílohy č. 7.

                                                                                                                                                                                                                     
Kontaktná osoba:
Ing. Kamila HULJAKOVÁ
, vedúca certifikačného orgánu
Tel.:        041-72 32 857
E-mail:   vutch@vutch.sk

Vytlačiť stránku