VUSAPL
SNAS
OEKO TEX
OEKO-TEX LEATHER STANDARD
Gintex 50 rokov

Certifikácia určených výrobkov


Certifikácia určených výrobkov

Žiadosti na certifikáciu určených výrobkov si môžete stiahnuť vo formáte doc alebo vo formáte pdf.
Pokyny pre certifikáciu určených výrobkov (OOP) si môžete stiahnuť vo formáte pdf.
Pokyny pre certifikáciu hračiek si môžete stiahnuť vo formáte pdf.

Autorizácia sa vzťahuje na územie SR a určené výrobky definované podľa § 9 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení
neskorších predpisov. Rozhodnutie o autorizácii vydané ÚNMS SR si môžete pozrieť vo formáte jpg.
Notifikácia sa vzťahuje na územie Európskej únie a určené výrobky definované podľa nižšie uvedených nariadení
vlády SR. Notifikáciu si môžete pozrieť kliknutím na nasedovný link: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbody&refe_cd=EPOS%5F50172.

VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o., Žilina, SKTC-119, Notifikovaná osoba č. 1296 podľa rozhodnutia ÚNMS SR
o autorizácii č. 2012/800/001148/00562 z 29. 02. 2012 má nasledovne vymedzený rozsah autorizácie:

* Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických
   požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky.

 Rozsah autorizácie je vymedzený pre tieto skupiny osobných ochranných prostriedkov:
  osobné ochranné prostriedky trupu a tela chrániace pred:
  - chemickými účinkami;elektrickými rizikami;
  - ionizujúcim žiarením;
  - ionizujúcimi žiareniami vrátane optického žiarenia a elektromagnetických polí;
  - chladom (teplota > - 50º C), (extrémna teplota < - 50º C);
  -
teplom (teplota < 100º C), ( extrémne teploty > 100º C a oheň a plameň);
  - mechanickými rizikami;
  - poveternostnými vplyvmi;
ochranné odevy s vysokou viditeľnosťou pre profesionálne a neprofesionálne účely;
- ochranný odev pre motocyklistov;
- ochranný odev pre hasičov;
- ochranný odev proti rezným ranám.

   Postupy posudzovania zhody: 
  - ES skúška typu podľa § 6 NV;
  - ES systém riadenia kvality výrobku podľa § 7.

                                                                                                                                                                                                                     
Kontaktná osoba:
Ing. Kamila HULJAKOVÁ
, vedúca certifikačného orgánu
Tel.:        041-72 32 857
E-mail:   chemitex@vutch.sk

Vytlačiť stránku