VUSAPL
OEKO TEX
OEKO-TEX LEATHER STANDARD
Gintex 50 rokov

Archív aktualít

OZNÁMENIE

Vážení obchodní priatelia.
Po takmer 30.-tich rokoch práce v pozícií riaditeľa Výskumného ústavu textilnej chémie v Žiline som sa rozhodol odísť na zaslúžený dôchodok. Zároveň som sa rozhodol  rozdeliť doteraz kumulovanú funkciu riaditeľa a konateľa spoločnosti VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Od 1. januára 2019 bude funkciu riaditeľa spoločnosti vykonávať Ing.Dana Rástočná-Illová,PhD. Konateľom spoločnosti naďalej zostáva Ing.Jozef Šesták,CSc. Pri tejto príležitosti chcem poďakovať všetkým, ktorí s našim ústavom dlhodobo spolupracovali v oblasti výskumu, skúšobníctva a certifikácie výrobkov. Verím, že k nám naďalej zachováte svoju dôveru a podporu pri pokračovaní spolupráce a kontaktov s novým vedením našej spoločnosti.

S úctou.
Ing.Jozef Šesták,CSc., konateľ
Žilina, 20.12.2018                                                     

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Absolvovanie recertifikačného auditu podľa normy STN EN ISO 9001:2016

V spoločnosti VÚTCH-CHEMITEX s r. o. bol dňa 13.6.2018 vykonaný recertifikačný audit podľa normy STN EN ISO 9001:2016 na systém manažérstva kvality.  Audit bol vykonaný zo strany certifikačného orgánu manažérskych systémov VÚSAPL a. s. Nitra. V rámci prípravy na recertifikačný audit, podľa novej normy, bola vykonaná dôkladná príprava spočívajúca v  oboznámení vrcholového manažmentu spoločnosti a interných audítorov s požiadavkami normy STN EN ISO 9001:2016, vykonané porovnávacie analýzy dokumentácie a procesov, vypracovaná nová Príručka kvality a následná aktualizácia dokumentácie pre jednotlivé procesy. Náročná príprava prechodu na novú normu v priebehu 9 mesiacov bola podporená externým poradcom v pozícii zmocnenca pre kvalitu. Počas záverečnej fázy boli s podmienkami prechodu na novú normu oboznámení všetci zamestnanci spoločnosti. V rámci auditu bola potvrdená vysoká úroveň riadenia manažérstva kvality v spoločnosti s následným udelením certifikátu na obdobie ďalších 5 rokov už podľa normy STN EN ISO 9001:2016. Spolu s akreditáciou skúšobných laboratórií podľa normy STN EN ISO/IEC 17 025: 2005, certifikačného orgánu certifikujúceho výrobky podľa normy ISO/IEC 17065: 2012 a Osvedčením MŠVaVŠ SR na vykonávanie výskumu a vývoja znamená získanie certifikátu pre systém manažérstva kvality ďalšie potvrdenie vysokej úrovne dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti spoločnosti VÚTCH-CHEMITEX s r.o.

certifikat-smk.jpg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ďalší tohtoročný úspech zamestnancov VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o.

Na slávnostnom galavečere dňa 9. novembra 2017, organizovanom Ministerstvom školstva, vedy, výskum a športu, bola okrem iných, ocenená cenou ministerky školstva RNDr. Martiny Lubyovej, PhD. pre r.2017 aj naša kolegyňa: Ing.Ľudmila Balogová. Cenu z rúk ministerky školstva prevzala v kategórii: Osobnosť vedy a techniky.

img-20171110-wa0001.jpg

1-10.jpg

Ing. Ľudmila Balogová pracuje vo VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. od r. 2002, v súčasnosti na pracovnej pozícii vedúcej tímu výskum a vývoja a vedúcej textilného laboratória a laboratória hodnotenia horľavosti. V posledných 15 rokoch pracovala ako zodpovedný riešiteľ resp. spoluriešiteľ na viacerých výskumných projektoch v oblasti technických textílií (geotextílie, špeciálne textílie pre OOP, multifunkčné textílie s aplikáciou nanotechnológií) a inteligentných textílií pre ochranu a bezpečnosť človeka.

Podstatná časť výsledkov výskumu, na ktorom sa podieľala je chránená patentovými prihláškami a prihláškami úžitkových vzorov. Výsledky sú publikované vo viacerých prednáškach a článkoch na medzinárodných a národných konferenciách, odborných seminároch resp. v odborných časopisoch.

Ocenená Ing. Ľudmila Balogová je známa svojou poctivou výskumnou prácou s vysokým invenčným potenciálom aj v podnikateľskom sektore v mnohých textilných a odevných firmách s ktorými spolupracuje.

Gratulujeme k oceneniu a prajeme veľa dobrých nápadov a výsledkov aj v budúcich rokoch tvorčej činnosti.

Žilina, 13.11.2017
Spracoval: Ing. Jozef Šesták, CSc.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informácia o zasadnutí generálnych riaditeľov Asociácie OEKO-TEX® v Portugalsku.

index.jpg


V dňoch 9.-10.11.2017 sa v Lisabone v Portugalsku uskutočnil ďalší výročný míting generálnych riaditeľov 19 európskych výskumných ústavov a firiem (1 zástupca z Japonska), členov medzinárodnej Asociácie OEKO-TEX®. Za VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. sa zúčastnil Ing.Jozef Šesták, CSc., konateľ a riaditeľ spoločnosti.

Predmetom rokovania bolo zhodnotenie činnosti a výsledkov jednotlivých členov asociácie v období júl 2016 - jún 2017 pri vykonávaní skúšania a certifikácie textilu a odevov podľa zásad textilnej humánnej ekológie. Dôraz bol kladený aj na rozvoj aplikácie novej normy Leather Standard by OEKO-TEX® a ďalších produktov v oblasti systémovej certifkácie.

Úspechom je podpísanie kooperačnej zmluvy zo strany VÚTCH-CHEMITEX, spol.s r.o. na vykonávanie skúšok a certifkácie výrobkov z kože a obuvi na území Slovenskej republiky. Vysoko boli hodnotené aj dosiahnuté odborné výsledky nášho ústavu v oblasti analýz podľa vybraných parametrov (medzilaboratórne porovnávacie skúšky) kde sme sa umiestnili medzi trojicou najúspešnejších členov asociácie.

Žilina,13.11.2017
Spracoval: Ing.Jozef Šesták,CSc.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Významné ocenenie pre VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o.

logo-tmm.png

Na galavečere obnovenej výstavy Trenčín mesto módy, ktorý sa konal 23.9.2017 v Trenčíne, odborná porota súťaže Zlatá Fatima, okrem iných, ocenila aj výrobok prihlásený do súťaže vystavovateľom VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.

Cenu za nové technológie "Zlatá Fatima" porota udelila výrobku " Inteligentný odev pre snímanie EKG signálu v reálnom čase". Do súťaže o Zlatú Fatimu bolo prihlásených celkom 180 výrobkov.

Prototyp výrobku je výsledkom spoločného výskumu VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. a Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity. Výrobok" Inteligentný odev" je chránený prihláškou patentu a úžitkového vzoru. V súčasnosti prihlasovatelia patentu rokujú so slovenským výrobcom o podmienkach výroby v rámci Slovenska.

Blahoželáme riešiteľom výskumného projektu a autorom patentu z ústavu (Ing. Ľudmila Balogová, Ing. Jozef Šesták, CSc., Ing. Kamila Huljaková) aj univerzity (prof. Ladislav Janoušek, PhD., prof. Róbert Hudec, PhD., Ing. Michal Gala, PhD., Ing. Branko Babušiak, PhD. a ďalším) k oceneniu ich výskumnej práce.

p1020226.jpg

Cena "Zlatá Fatima" v kategórii "Nové technológie".

p1020206.jpg

Preberanie ceny "Zlatá Fatima" na galavečere riaditeľom spoločnosti VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Ing. Jozefom Šestákom, CSc. od módnej žurnalistky PhDr. Dany Lapšanskej.

p1020210.jpg

Poďakovanie riaditeľa spoločnosti VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Ing. Jozefa Šestáka, CSc.

p1020173.jpg

Prezentácie výrobku "Inteligentný odev pre snímanie EKG signálu v reálnom čase" na výstave TMM.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úspešná účasť VÚTCH-CHEMITEX spol. s  r. o. v medzilaboratórnych
porovnávacích skúškach


Medzilaboratórne porovnávacie skúšky (MPS) sú považované za významný nástroj na preukázanie spôsobilosti a udržiavania kvality.

Skúšobné laboratória VÚTCH-CHEMITEX spol. s r. o. sa pravidelne zúčastňujú medzinárodných MPS v rámci preverovania svojej spôsobilosti a to aj pre skúšky, ktoré zatiaľ  laboratórium nemá akreditované. Skúšobné laboratória dosahujú dobré hodnotenia, čo je preukázané získaním osvedčení o úspešnej účasti: TESTEX Zűrich - Švajčiarsko, OEKO-TEX®  Zűrich - Švajčiarsko, Leitat Barcelona - Španielsko, IW Lodž - Poľsko, APLAC - Čína, LTI Kaunas - Litva, AITEX, Alcoy Alicante - Španielsko, ako aj získaním porovnateľných výsledkov z  bilaterálnych porovnaní (BP) s obdobnými  skúšobňami v Českej republike.

tabulka.jpg

Z tabuľky jasne vidieť výrazné zlepšenie. Celková úspešnosť MPS (hodnotené všetky MPS a BP v priebehu roka pre akreditované aj neakreditované skúšky), ako aj  úspešnosť v  MPS pre akreditované skúšky je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi najvyššia. Najvýraznejšie zlepšenie však nastalo v  MPS organizovaných združením OEKO-TEX®, oproti roku 2013 takmer o 30 %. Toto zlepšenie je o to významnejšie, že zahŕňa aj účasť na skúškach, ktoré nie sú súčasťou akreditácie skúšobných laboratórií. Je zároveň dôkazom sústavného zdokonaľovania skúšobných postupov a metód vo VÚTCH-CHEMITEX, spol.. s r. o. v súlade s technickým rozvojom a zavádzaním nových noriem za účelom udržania spokojnosti zákazníka s poskytovanými službami.

graf.jpg

certifikat.jpg

V Žiline dňa:   19.9.2017
Vypracovala.  Ing. Húšťavová, manažér skúšobných laboratórií

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medzinárodný audit  v systéme OEKO-TEX® pre textilnú humánnu ekológiu

zahlavie-oekotex.jpg

Dňa 28.6.2017 bol vykonaný v akreditovaných skúšobných laboratóriách VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. medzinárodný audit v certifikačnom systéme podľa normy OEKO-TEX® Standard 100 pre textilnú humánnu  ekológiu. Audit vykonali generálny sekretár medzinárodnej Asociácie OEKO-TEX® pre výskum a testovanie v oblasti textilnej a kožiarskej ekológie  p. Georg Dieners a zástupkyňa OETI Viedeň p. Helene Melnitzky.

V rámci auditu bola preverená vlastná technická dokumentácia týkajúca sa vykonanej certifikácie v 10 firmách v rámci SR a ČR podľa medzinárodnej normy OEKO-TEX® Standard 100 v rozsahu od prípravy plánu skúšok, vypracovania cenovej kalkulácie, výkonu skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách až po vydanie OEKO-TEX® certifikátov a vykonanie následných auditov u klientov. V rámci auditu bola vykonaná aj prehliadka akreditovaných skúšobných laboratórií vo VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., v rámci ktorej bolo odprezentované technické, prístrojové vybavenie laboratórií a ich personálne zabezpečenie na požadovanej odbornej úrovni.

Na záver auditu boli prerokované možnosti rozšírenia služieb skúšobných laboratórií vo VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. v oblasti výkonu skúšok a certifikácie aj podľa medzinárodnej  normy LEATHER Standard by OEKO-TEX® pre sortiment obuvi a výrobkov z kože. Ide o nový systém certifikácie zavedený Asociáciou OEKO-TEX® s účinnosťou od 1.1.2017, do ktorého budú ostatní členovia združenia zapojení postupne v priebehu r.2017 - 2018 po preukázaní zvládnutia odbornej, vecnej a technickej pripravenosti pre vykonanie širokého rozsahu skúšok pre kožu a kožené výrobky.

Výsledkom medzinárodného auditu vykonaného v súlade s požiadavkami normy OEKO-TEX® Standard 100 bolo potvrdenie pozície VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o. v Žiline ako asociovaného člena medzinárodnej Asociácie OEKO-TEX® pre výskum a testovanie v oblasti textilnej a kožiarskej ekológie na území Slovenskej republiky a vo vybraných prípadoch aj v Českej republike.

1-9.jpg

Prehliadka akreditovaného skúšobného laboratória analytiky a životného prostredia vo VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., zľava: Ing. Janošková,
Dr. Dieners, Dr. Melnitzky, Mgr. Remeková.

2-8.jpg

Prehliadka akreditovaného skúšobného laboratória analytiky a životného prostredia vo VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.,
zľava: Ing. Rástočná Illová, PhD., Dr. Melnitzky, Dr. Dieners.

3-8.jpg

Prehliadka akreditovaného skúšobného laboratória textilného vo VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., zľava: Dr. Dieners, Dr. Melnitzky, Ing. Balogová, Ing. Rástočná Illová, PhD., p. Sedliačková pri výkone preverovaných skúšok.

4-8.jpg

Prehliadka akreditovaného skúšobného laboratória textilného vo VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.,
zľava: Dr. Melnitzky, Dr. Dieners, Ing. Rástočná Illová, PhD.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

oekotex-leather.jpg

NOVINKA! Norma LEATHER STANDARD by OEKO-TEX®

Medzinárodná asociácia pre výskum a skúšanie v oblasti textilnej a kožiarskej ekológie zverejnila v januári 2017 novú normu LEATHER STANDARD by OEKO-TEX®.

leather-standard-logo-1-image-rc.jpg

Norma sa týka skúšania a certifikácie výrobkov z kože a výrobkov s podielom z kože napr. obuv, odevy, kožené doplnky, kožené čalúnenie (nábytok,automotiv) a pod. Uvedená norma popisuje špecifické požiadavky na výrobok najmä vo vzťahu k limitným koncentráciám obsahu potenciálne škodlivých a nebezpečných chemických látok, obsahu biologicky aktívnych produktov a retardérov horenia a ďalších látok, ktoré koža na výrobku môže obsahovať.

Žiadateľ, výrobca alebo predajca, ktorému bolo udelené, na základe skúšok a certifikácie výrobku, získa oprávnenie používať značku: „Dôvera ku koži - Kožený tovar skúšaný na obsah škodlivín podľa LEATHER STANDARD by OEKO-TEX®".

oekotex-leather-2.jpg

VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. v Žiline, člen Medzinárodnej asociácie pre výskum a skúšanie v oblasti textilnej a kožiarskej ekológie, sa uchádza o udelenie akreditácie podľa novej normy v systéme OEKO-TEX® v priebehu r.2017.

V 2.štvrťroku 2017 usporiadame odborný seminár k 25.výročiu združenia OEKO-TEX® v rámci, ktoré budú poskytnuté aj detailnejšie informácie k novej norme na výrobky z kože.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 OEKO-TEX®: zasadnutie generálnych riaditeľov v Oostende, Belgicko

oekotex-standard-100-nove-logo-z-netu.png

V dňoch 3. -4.novembra 2016 sa v belgickom prímorskom meste Oostende uskutočnilo pravidelné výročné zasadnutie medzinárodného združenia OEKO-TEX®, ktorého sa zúčastnil aj štatutárny zástupca VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., Ing.Jozef Šesták,CSc.

Prvý deň zasadnutia bol venovaný prezentáciám výsledkov z jednotlivých členských inštitútov združenia. V rámci tohto programu bola podpísaná aj zakladateľská zmluva nového združenia OEKO-TEX® by LEATHER, ktoré na princípoch humánnej ekológie bude skúšať a vydávať certifikáty pre kožené materiály (resp. kompozity) a výrobky z kože (obuv a pod.). Predpokladáme, že po vydaní certifikačných kritérií a parametrov pre kožu (január 2017) a po vykonaní akreditačného auditu (jún 2017) bude po schválení aj spoločnosť VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. poverená skúšaním a vydávaním certifikátov pre výrobky z kože a kožené materiály.

V priebehu druhého dňa zasadnutia boli prezentované výsledky v rámci združenia OEKO-TEX® za obdobie júl 2015 - jún 2016. Okrem iného boli uvedené výsledky 25 kruhových medzilaboratórnych skúšok, na ktorých sa zúčastnilo 20 inštitútov z celého sveta. Z celkom 753 výsledkov skúšok bolo 102 nevyhovujúcich (14 %). Nás veľmi teší, že chemické a textilné laboratória z VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. sa zaradili do „zelenej skupiny" najlepších laboratórií keď úspešnosť výsledkov bola viac ako 94 %-ná. Uvedeným spôsobom sa snažíme zvyšovať dôveru a vážnosť našich laboratórií v silnej konkurencii na medzinárodnej úrovni.

Veľká pozornosť v rámci zasadnutia bola venovaná marketingovým aktivitám a dolaďovaniu technických parametrov pre systémovú certifikáciu v textilných a odevných firmách v rámci produktov STeP, Eco passport, a Made in Green.
oekotex-step.jpg  oekotex-eco-passport.png  oekotex-made-in-green.png

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. ročník festivalu vedy - Európska Noc výskumníkov 2016

logo-noc-vyskumnikov-2016.jpg

Hlavný organizátor podujatia:   Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA), o. z.,
                                                 Slovenská akadémia vied (SAV), Centrum vedecko-technických informácií SR (SVTI)
                                                 a portál EurActiv.sk

Miesto konania:                        AUPARK Shopping Center, Žilina
Dátum konania:                        30. 9. 2016

FESTIVAL VEDY Európska noc výskumníkov je projekt podporovaný novým rámcovým programom Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií - Horizon 2020, v časti - Marie Sklodowska-Curie actions. Noc výskumníkov je paralelne organizovaná v 33 štátoch Európy a hlavnou snahou komisie je pod mottom „Researchers are among us" - Výskumníci sú medzi nami, priblížiť verejnosti výskumníkov ako „obyčajných" ľudí s neobyčajným povolaním. Vysvetliť, čo ich priviedlo k povolaniu výskumníka, čo ich motivuje k neustálemu bádaniu, aké otázky si najčastejšie kladú, k čomu ich práca priviedla a kde je možné výsledky ich výskumu uplatniť v bežnom živote.

Jubilejný desiaty ročník festivalu vedy - Európska Noc výskumníkov 2016, najväčšie vedecko-popularizačné podujatie na Slovensku, sa uskutočnilo v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach, Poprade a Tatranskej Lomnici. V Žiline podujatie prebiehalo v priestoroch nákupného centra Aupark Shopping Center pod záštitou primátora mesta Žilina Igora Chomu, predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára a rektorky Žilinskej univerzity v Žiline Tatiany Čorejovej. V priestoroch Aupark Shopping Center bolo vystavených celkovo 29 vedeckých stánkov, odznelo 5 prednášok a pre deti bolo pripravených niekoľko tvorivých aktivít.

V spoločnom vedeckom stánku pod názvom „Monitorovanie životných funkcií", zástupcovia VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. a Katedry teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, odprezentovali, okrem iného, aj výsledok vlastného výskumu „Prototyp inteligentného trička pre snímanie biomedicínskych dát", ktorý sa stretol s veľkým záujmom u návštevníkov rôznych vekových kategórií.

Na záver sa chceme poďakovať organizátorom podujatia a obzvlášť partnerom zo Žilinskej univerzity v Žiline, ktorí nám umožnil zúčastniť sa tohto festivalu. Veríme, že aj naším pričinením sa podarilo naplniť ciele tohto podujatia a prispieť k dobrému obrazu našej organizácie u verejnosti a našich partnerov.

1-7.jpg  4-6.jpg  5-5.jpg

2-6.jpg  3-6.jpg  6-4.jpg

8-2.jpg  9-2.jpg  10-3.jpg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Účasť zástupcov VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. na
XXIV International Congress IFATCC 2016 „Traditional and high-tech development keys to the textile market"

banner-ifatcc20161.jpg

Organizátor:         Spolok textilných chemikov a koloristov ČR
Miesto konania:     Univerzita Pardubice, Česká republika
Dátum konania:    13. - 16. 6. 2016
Počet účastníkov:  cca 150

V dňoch 13. - 16. 6. 2016 Spolek textilních chemiků a koloristů ( STCHK) usporiadal v priestoroch Univerzity Pardubice XXIV svetový kongres IFATCC (Medzinárodná federácia nár. Spolků texilních chemiků a koloristů). Pod ústredným heslom „ Tradition and High-Tech Development - Keys to the Textile Market" („Tradície a high-tech vývoj - kľúče k textilným trhom) bol kongres zameraný na najnovšie inovácie podporujúce súčasnosť a perspektívy ďalšieho rozvoja textilnej výroby. Kongres sa konal pod záštitou premiéra vlády ČR a podporu našiel aj u regionálnych orgánov, hostiteľského mesta Pardubice a Univerzity Pardubice.

Kongresu sa aktívne zúčastnili aj zástupcovia VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o. s prednáškou na tému „Nanomaterials and Innovative Technologies in Textile" (Section 3 - Functional Textiles (Nano), Hall C), ktorá bola zameraná na tri hlavné oblasti:
- nanotechnológií pre použitie v textile
- multifunkčné textílie
- zošľachťovanie textílií nízkoteplotnou plazmou.
Autori prezentácie: Ing. Rástočná Illová, PhD., Ing. Šesták, CSc., Ing. Balogová.

Prednáška sa stretla s pozitívnym ohlasom zo strany zahraničných odborníkov a účastníkov kongresu, ktorí vysoko pozitívne ohodnotili úroveň prezentovaných výsledkov výskumnej činnosti realizovanej vo VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o., čo potvrdila aj zaujímavá diskusia na záver prezentácie.

 

1-6.jpg  2-5.jpg  20160614-153711.jpg

  20160614-153911.jpg  3-5.jpg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spoľahlivý podnik v Žilinskom kraji za rok 2015

Dovoľujeme si oznámiť našim obchodným partnerom a spolupracujúcim organizáciám, že spoločnosť VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. bola vyhodnotená a získala pečať "Spoľahlivý podnik v Žilinskom kraji za rok 2015".Hodnotenie vykonalo Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. so sídlom v Bratislave.Uvedené hodnotenie nás zvlášť teší z toho dôvodu, že podiel podnikov spĺňajúcich kritériá hodnotenia predstavuje len 4,05 % z celkového počtu 79 577 hodnotených komerčných subjektov.

spolahlivy-podnik.jpg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medzinárodný veľtrh ITMA2015

itma2015.png

Miesto konania:     Fiera Milano Rho, Miláno, Taliansko
Dátum konania:    12. - 19. 11. 2015

Medzinárodný veľtrh ITMA sa koná každé 4 roky už od roku 1951 a ide o najväčší veľtrh textilných a odevných strojov, zariadení a príslušenstva na svete. Veľtrh o ploche 200 000 m2 dosiahol svoj rekord, zúčastnilo sa ho viac ako 1 691 vystavovateľov zo 47-tich krajín sveta a 123 000 návštevníkov zo 147 krajín.
Cieľom veľtrhu je udržateľnosť hodnoty svetového textilného a odevného priemyslu so zameraním sa na inovatívne technológie, ktoré sú kľúčom k trvalej udržateľnosti životného prostredia, nové trendy a inovačné riešenia, konkurencieschopnosť, získanie nových poznatkov a vytvorenie strategických partnerstiev.
Veľtrhu sa ako návštevníci zúčastnili aj zástupcovia VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Žilina, ktorí získané vedomosti a informácie využijú vo svojej praxi, najmä pri riešení vedecko-technických projektov, výskumných úloh, ale aj v oblasti skúšania a hodnotenia textilných a odevných výrobkov.

foto.jpg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Festival vedy - Európska Noc výskumníkov

noc-vyskumnikov-2015.gif

Organizátor:         Hlavný organizátor podujatia - Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity za pomoci
                              Slovenskej akadémie vied, portálu EurActiv.sk a Centra vedecko-technických informácií SR
                              SOVVA, SAV, EurActiv.sk

Miesto konania:     Aupark Shopping Center Žilina
Dátum konania:     25. 9. 2015

FESTIVAL VEDY Európska noc výskumníkov je projekt podporovaný novým rámcovým programom Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií - Horizon 2020, v časti - Marie Sklodowska-Curie actions. Noc výskumníkov je paralelne organizovaná v 33 štátoch Európy a hlavnou snahou komisie je pod mottom „Researchers are among us" - Výskumníci sú medzi nami, priblížiť verejnosti výskumníkov ako „obyčajných" ľudí s neobyčajným povolaním. Vysvetliť, čo ich priviedlo k povolaniu výskumníka, čo ich motivuje k neustálemu bádaniu, aké otázky si najčastejšie kladú, k čomu ich práca priviedla a kde je možné výsledky ich výskumu uplatniť v bežnom živote.

Na Slovensku sa podujatie uskutočnilo v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline a Tatranskej Lomnici. V Žiline podujatie prebiehalo v priestoroch nákupného centra Aupark Shopping Center pod záštitou primátora mesta Žilina Igora Chomu, predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára a rektorky Žilinskej univerzity v Žiline Tatiany Čorejovej. V priestoroch Aupark Shopping Center boli vystavené vedecké prezentácie v 27 stánkoch.

Vo vedeckom stánku pod názvom Škodlivé látky v odevoch svoju prácu odprezentovali aj výskumníci z VÚTCH - CHEMITEX, spol. s r.o., Žilina. Pre návštevníkov boli pripravené nebezpečné vzorky odevov zachytených na našom trhu a prehľad symbolov údržby používaných na odevoch, ktoré nie sú bežne známe. Expozícia bola sprevádzaná videoslučkou s ukážkou skúšok odevných výrobkov, ktorý sa stretol s veľkým záujmom u návštevníkov rôznych vekových kategórií.

Veríme, že aj naším pričinením sa podarilo naplniť ciele tohto podujatia a prispieť k dobrému obrazu našej organizácie u verejnosti a našich partnerov.

2-4.jpg  5-3.jpg  6-3.jpg

1-5.jpg  11-1.jpg  3-4.jpg
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8th Central European Conference 2015

cec2015.png

Organizátor:        University of Zagreb, Faculty of Textile Technology, v koorganizácii s Croatian Association of Textile
                             Engineers(HIST) a Almae Matris Croaticae Alumni - Technologiae Textilis Facultatis (AMCA TTF)

Miesto konania:    Fakulta textilných technológií, Univerzita Zagreb, Zagreb, Chorvátsko.
Dátum konania:     16. - 18. 9. 2015

V dňoch 16. - 18. 9. 2015 sa zástupcovia VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o. Ing. Šesták, CSc. a Ing. Balogová aktívne zúčastnili na 8th Central European Conference 2015 „FIBRE-GRADE POLYMERS, CHEMICAL FIBERS AND SPECIAL TEXTILES", ktorá sa konala na Fakulte textilných technológií Univerzity Zagreb, Zagreb, Chorvátsko.
Názov poterovej prezentácie:  Properties of textiles from PP fibres modified with multifunctional additives.
Autori prezentácie:                 Ing. Šesták, CSc., Ing. Balogová, Ing. Michlík, CSc., Ing. Krivoš, Ing. Zimány.
Počet účastníkov:                   35-40

poster.png


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

150 000 certifikátov vydaných podľa normy OEKO-TEX® Standard 100

oeko-tex.png


Sekretariát medzinárodného združenia OEKO-TEX so sídlom v Zurichu oznámil, že 30.6.2015 bol vydaný certifikát podľa normy OEKO-TEX® Standard 100, ktorý mal poradové číslo 150 000.  Certifikát bol vydaný v Rakúsku pre firmu Ernst Boehler GmbH. Pri tejto príležitosti bolo konštatované, že už viac ako 10 000 výrobcov, obchodníkov a predajcov z 98 krajín celého sveta aktívne participuje v certifikačnom systéme podľa normy OEKO-TEX® Standard 100. Za posledné dva roky bolo vydaných viac ako 13 000 certifikátov z toho podiel 62 % predstavovali firmy z Ázie a 35 % podiel mali spoločnosti z Európy.

Nás teší, že VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. patrí medzi 19 ústavov z celého sveta, ktoré majú oprávnenie vykonávať skúšky a vydávať certifikáty na zdravotne bezpečné textilné a odevné výrobky. V priebehu roka vydávame 30 - 35 certifikátov pre výrobcov a distributérov textilu, odevov, galantérneho tovaru a nábytku zo Slovenskej aj Českej republiky. Opakovane prichádzajú do našich skúšobných laboratórií s potvrdením, že certifikát OEKO-TEX im významne pomáha pri rozširovaní vlastných marketingových a obchodných aktivít.

Neváhajte, ak chcete byť úspešní na zahraničných trhoch s deklarovaním zdravotnej bezpečnosti svojich textilných, odevných a iných podobných výrobkov, príďte si po certifikát OEKO-TEX ku nám do Žiliny.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4th International Conference on Textile and Material Science TEXCO2014

banner.jpg

Názov aktivity:     4th International Conference on Textile and Material Science TEXCO2014
Organizátor:        DIZAJN, n.o., Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne; Technická univerzita Liberec;
Miesto konania:  Hotel Kultúra, Ružomberok
Dátum konania:   27.-28. 8. 2014

V dňoch 27.-28.8.2014 sa v Ružomberku uskutočnil 4.ročník medzinárodnej konferencie Textile and Material Science TEXCO2014 zameranej na odevy a komfort, technické textílie, dizajnové inžinierstvo a textilné chemické technológie.

Konferencie sa aktívne zúčastnili aj zástupcovia VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., Žilina, ktorí formou prednášok odprezentovali priebežné výsledky vlastného výskumu z oblasti:

a) aplikácie nanotechnológií a nanosólov v textilnom priemysle :
Názov prednášky: APPLICATION OF NANOTECHNOLOGIES IN TEXTILE INDUSTRY
Autori:                    Šesták J., Denako P., Džupaj A.
Prednáška patrila medzi prednášky vyžiadané zo strany organizátorov konferencie a bola odprezentovaná dňa 28.8.2014 v rámci sekcie 4: Textile Chemical Technologies.

2/ snímania biopotenciálov pomocou elektrovodivých textílií:
Názov prednášky: BIOPOTENCIAL SENSING WITH ELECTROCONDUCTIVE FABRICS
Autori:                    Balogová Ľ., Gála M., Babušiak B.
Prednáška bola odprezentovaná dňa 27.8.2014 v rámci sekcie 2: Technical Textiles.

3/ prípravy multifunkčných priadzí pre technické aplikácie
Názov prednášky: PREPARATION OF MULTIFUNCTIONAL YARNS FOR TECHNICAL APPLICATIONS
Autori:                    Ligas J., Huljaková K.
Prednáška bola odprezentovaná dňa 27.8.2014 v rámci sekcie 2: Technical Textiles.

Chceme sa poďakovať organizátorovi konferencie, že nám umožnil aktívne sa zúčastniť medzinárodnej konferencie TEXCO2014 a prezentovať výsledky výskumu a vývoja dosiahnuté vo VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Žilina.

 

foto-1-2.jpg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odborná konferencia RESEARCH FORUM 2014

logo2.jpg

Názov aktivity:         Odborná konferencia RESEARCH FORUM 2014
Organizátor:            Žilinská univerzita v Žiline
Miesto konania:      Grand hotel Bellevue, Vysoké Tatry
Dátum konania:      9.-11.4.2014

Účel:                        Popularizácia priebežných výsledkov riešenia projektu VY-INTECH-TEX,ITMS kód: 26220220134

Konferenciu zorganizovala Žilinská univerzita v Žiline v spolupráci s Výskumným centrom ŽU a Univerzitným vedeckým parkom ŽU pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR doc. PhDr. Dušana Čaploviča, DrSc. A a rektorky Žilinskej univerzity v Žiline Dr.h.c. prof. Ing. Tatiany Čorejovej, PhD..

Množstvo prezentácií bolo rozdelených  v rokovacích blokov na témy: Univerzitné vedecké parky a výskumné centrá v Slovenskej republike, Excelentné pracoviská výskumu a vývoja v Českej republike,  Aktuálne otázky riadenia a administrácie projektov podporených zo štrukturálnych fondov EÚ.

V rámci rokovacieho bloku na tému Podpora spoločných výskumno-vývojových pracovísk akademického a podnikateľského sektora zo zdrojov EÚ, odprezentovali zástupcovia VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Žilina priebežné výsledky riešenia projektu „Výskum technológií a výrobkov pre Inteligentné a TECHnické TEXtílie"  (VY-INTECH-TEX), ITMS kód: 26220220134,  na riešení ktorého sa podieľa aj Katedra telekomunikácií a mutimédií a Katedra teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline.

Názov prezentácie:    "Nanotechnológie v textile a výskum inteligentných odevov"
Autori:                           Ing. Jozef Šesták, CSc., Ing. Ľudmila Balogová, VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. , Žilina

imag1284.jpg  20140411-101407-8-bestshot.jpg  20140411-101805.jpg


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. ročník inovačného ocenenia „Inovácia Žilinského kraja 2013"

logo-irr.jpg


Organizátor:                   Žilinský samosprávny kraj, Žilina
Miesto konania:              Úrad Žilinského samosprávneho kraja
Dátum konania:              8. 4. 2014

V rámci konferencie „Inovačný rozvoj regiónov 2014", ktorá  je súčasťou 7. ročníka inovačného ocenenia „Inovácia Žilinského kraja 2013", Žilinský samosprávny kraj ocenil úspešné inovatívne malé a stredné podniky a inovatívnych aktérov regionálneho rozvoja zo Žilinského kraja. Cieľom podujatia je prebúdzať inovatívneho ducha a ponúknuť pohľad na prínosné nové riešenia v oblasti malého a stredného podnikania a v regionálnom rozvoji. 

Do súťaže v kategórii Malé a stredné podniky sa zapojila aj spoločnosť VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Žilina s inovatívnym projektom „Multifunkčná textília s maskovacou potlačou, hydrofóbnou, samočistiacou antimikrobiálnou nanoúpravou". Zástupcovia VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., Žilina, formou prezentácie uviedli výsledky vlastného výskumu v oblasti prípravy multifunkčnej textílie a finálnych úprav textilných materiálov na báze nanotechnológií.

irr20140001.jpg

projekt0001.jpg

Počas 7. ročníka konferencie, ktorá sa konala v priestoroch Úradu Žilinského samosprávneho kraja, žilinský župan a predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár ocenil najlepšie inovačné projekty subjektov pôsobiacich na území Žilinského kraja. Juraj Blanár v mene Žilinského samosprávneho kraja poďakoval spoločnosti VÚTCH-CHEMITEX s r.o., Žilina za za prínos v oblasti inovačného rozvoja Žilinského kraja.

ocenenie.jpg

Ďakovný list spoločnosti VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., Žilina za prínos v oblasti inovačného rozvoja Žilinského kraja.

img-5646.jpg

Zástupcovia spoločností, ktoré sa zapojili do súťaže „Inovácia Žilinského kraja 2013" v kategórii Malé a stredné podniky. Ďakovný list z rúk žilinského župana Juraja Blanára (piaty z ľava) prevzal riaditeľ VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.
Ing. Jozef Šesták, CSc. (prvý z prava).

 

 

 

Vytlačiť stránku