VUSAPL
SNAS
OEKO TEX
Gintex 50 rokov

Archív aktualít


*
 
7th Central European Conference 2012
V dňoch 15. - 17. 9. 2012 sa zástupcovia VÚTCH-CHEMITEX, spol s r. o. Ing. Čižmárová, Ing. Balogová aktívne
zúčastnili na 7th Central European Conference 2012 „FIBRE-GRADE POLYMERS, CHEMICAL FIBERS
AND SPECIAL TEXTILES“, ktorá sa konala v hoteli Bernardin, Portorož, Slovinsko.

Názov aktivity:    7th Central European Conference 2012 „FIBRE-GRADE POLYMERS, CHEMICAL FIBRES AND SPECIAL                                TEXTILES“
Organizátor:       University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Textile Materials and Design Miesto konania: Hotel Bernardin, Portorož, Slovinsko
Dátum konania: 15. – 17. 9. 2012

Názov prezentácie č.1: Multifunctional Textiles for Special Applications
Autori prezentácie:        Ing. Balogová, Ing. Šesták, CSc.
Názov prezentácie č.2: Influence of Low Temperature Plasma by Atmospheric Pressure in the Dyeing Process of
                                          Natural Textile Materials
Autori:                               Ing. Čižmárová, Ing. Šesták, CSc.

Počet účastníkov: 35                                                                     
                                                 
                                                       p170912-09-14.jpg

                                                       p170912-09-50.jpg

                                                       p160912-10-22.jpg


*
 Noc výskumníkov 2012
Dňa 28. 9. 2012 sa VÚTCH CHEMITEX, spol. s r. o. Žilina zúčastní 6. ročníka festivalu vedy NOC VÝSKUMNÍKOV 2012, ktorý sa bude konať v priestoroch nákupného centra AUPARK v Žiline v čase od 9:00 do 21:00 hod. Touto cestou Vás srdečne pozývame.

                                          noc.jpg

* Prezentácia priebených výsledkov projektu NANO-MULTI-TEX
Dňa 15. marca 2012 sa v priestoroch klubu Ministerstva obrany SR (MO SR) v Bratislave uskutočnila prezentácia
priebežne dosiahnutých výsledkov projektu výskumu pod názvom Výskum nanotechnológií a prípravy
multifunkčných textílií pre ochranu vojaka na bojisku (NANO-MULTI-TEX)“
, ktorú vykonal riešiteľ projektu
VÚTCH – CHEMITEX, spol. s r. o.
 v Žiline.

Prezentácia sa uskutočnila pod gesciou Sekcie obranného plánovania MO SR, ktorá v súlade so zákonom
č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja realizuje štátnu politiku podpory výskumu a vývoja.
C
ieľom bolo prezentovať aktuálne výsledky výskumu v porovnaní s doteraz používanými textíliami v Ozbrojených
silách SR(OS SR). Sprievodným programom boli praktické ukážky hodnotenia vybraných funkčných parametrov
vyvinutých multifunkčných textílií a textílií používaných súčasnosti na výrobu poľných vojenských uniforiem.
Tento projekt z odborného hľadiska súvisí s dlhoročnými modernizačnými snahami MO SR v oblasti modernizácie
systému vojaka. V tomto prípade ide o výskum nových technológií pre aplikáciu v textíliách budúcich bojových odevov
vojaka. Ide nielen o možnosti vylepšenia poľného bojového odevu, ale tiež o všetky iné odevy, ktoré musia spĺňať
špecifické požiadavky na ich funkčnosť, odolnosť, kvalitu a komfortnosť pri exponovanom použití v bojovom nasadení
vojaka.
 

Cieľom predmetného projektu je výskumne overiť prípravu multifunkčných textílií pre inovovaný bojový odev vojaka
s využitím nanotechnológií. Cieľ projektu nadväzuje na požiadavky rezortu MO SR v oblasti využitia nanomateriálov
a nanotechnológií vo výzbroji a výstroji s cieľom zvýšiť ochranu vojaka na bojisku. Výstupom projektu má byť návrh
technologického postupu pre prípravu vysokopevnej multifunkčnej textílie so zníženou horľavosťou, potlačenej
maskovacím vzorom, so superhydrofóbnou a samočistiacou úpravou, prototyp inovovaného vojenského bojového
odevu zhotovený z multifunkčnej textílie, ako aj návrh úžitkového vzoru na multifunkčnú textíliu.

Na prezentácii sa zúčastnili predstavitelia  odborníci z Generálneho štábu OS SR a jednotlivých zložiek OS SR,
ale aj odborníci Ministerstva obrany SR na úseku obranného plánovania a  odborníci z oblasti  plánovania
vyzbrojovania
. Ohlasy na prezentáciu boli veľmi kladné od predstaviteľov MO SR ale aj od vojakov z GŠ OS SR - budúcich používateľov modernizovaných textílií určených na bojový odev. Účastníci ocenili prezentáciu,  nielen z pohľadu objasnenia technických detailov a možnosti prediskutovania odborných záležitostí, ale aj z hľadiska preukázania transparentnosti a hospodárnosti pri poskytovaní štátnych prostriedkov na podporu výskumu a vývoja..

Fotodokumentácia:

                                                       1-1.jpg

                                                       2.jpg

                                                       3.jpg

                                                       4.jpg

                                                       5.jpg

                                                       6.jpg

* Dovolenka
Vážení návštevníci, vážení klienti a obchodní partneri,
oznamujeme Vám, že spoločnosť VÚTCH - CHEMITEX spol. s r. o. v Žiline bude v termíne od 24. 12. 2011 do 01. 01. 2012 mimo prevádzky z dôvodu čerpania celofiremnej dovolenky. Budeme Vám opäť plne k dispozícii od 02. 01. 2012.
Ing. Jozef Šesták, CSc., konateľ spoločnosti

* Letná dovolenka
Vážení návštevníci, vážení klienti a obchodní partneri,
oznamujeme Vám, že spoločnosť VÚTCH - CHEMITEX spol. s r. o. v Žiline bude v termíne od 25. 07. 2011 - 31. 07. 2011 mimo prevádzky z dôvodu čerpania celofiremnej letnej dovolenky.Budeme Vám opäť plne k dispozícii od 01. 08. 2011. 
Ing. Jozef Šesták, CSc., konateľ spoločnosti

* Odborný seminár "Certifikácia textilných a odevných výrobkov a jej aktuálnosť v súčasnosti"
VÚTCH-CHEMITEX spol. s r.o. v Žiline usporiada bezplatný odborný seminár „Certifikácia textilných a odevných výrobkov a jej aktuálnosť v súčasnosti“, ktorý sa uskutoční dňa 14. 4. 2011 v Žiline.
Seminár je určený odbornej a laickej verejnosti z obchodnej sféry (distribútori a predajcovia), výrobnej sféry (textila odevy), štátnej sféry (orgány kontroly, legislatíva a riadenie), občianskej sféry (spotrebiteľské združenia, spotrebitelia).Seminár organizujeme aj s cieľom prezentácie pozitív a negatív na slovenskom trhu s textilom a odevmi. Zámerom je prispieť k vytvoreniu korektnej technicko-obchodnej spolupráce medzi mienkotvornými stranami. Priloženou pozvánkou programu odborného seminára pozývame všetkých záujemcov k účasti na tejto odbornej akcii. Pozvánku s programom odborného seminára a návratku si môžete otvoriť kliknutím na obrázok:

pozvanka-titulka.jpg

V prípade Vášho záujmu o účasť na odbornom seminári, Vás prosíme o vyplnenie zaväznej prihlášky a jej
zaslanie poštou, faxom alebo e-mailom najneskôr do 8. 4. 2011 na adresu organizátora:
VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.
Rybníky 954, P. O. BOX B-78
011 68 Žilina
Fax: 041-7233957
E-mail: chemitex@nextra.sk, cizmarova@vutch.sk

* Vianočná dovolenka
Vážení návšetevníci, Vážení klienti a obchodní partneri,
oznamujeme Vám, že spoločnosť VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., Žilina bude v termíne od 24.12.2010 do 31.12.2010
a 7.1.2011 mimo prevádzky z dôvodu čerpania celozávodnej dovolenky.
Ďakujeme všetkým zákazníkom a spolupracujúcim organizáciám za prejavenú dôveru v roku 2010. Želáme príjemné prežitie vianočných a novoročných sviatkov a veša úspechov v roku 2011.

*Experimentálne zariadenie ZUP 400
Vážení návštevníci,
v priebehu mesiaca august 2010 spoločnosť VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., Žilina uviedla do činnosti ojedinelé experimentálne zariadenie ZUP 400 na úpravu povrchu textilných materiálov nízkoteplotnou plazmou v atmosférickom tlaku v pracovnej šírke 40 cm.Experimentálne zariadenie je výsledkom základného výskumu na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava
a ich aplikácie v spolupráci s VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Žilina.

Obrázok č.1,2,3: Integrované zariadenie ZUP 400 na úpravu textílií nízkoteplotnou plazmou v atmosférickom tlaku
v experimentálnom úpravárenskom zariadení SAAG fy MATHIS.

pb030722.jpg

pb030723.jpg

 pb030721.jpg

Obrázok č.4: Ovládací panel plazmovacieho zariadenia ZUP 400.

pb020714.jpg

Obrázok č.5,6: Plazmové elektródy experimentálneho zariadenia ZUP 400 na úpravu textílií nízkoteplotnou plazmou
v atmosférickom tlaku.

pb020715.jpg

pb020716.jpg

V podmienkach textilného priemyslu na Slovensku ide o ojedinelé a unikátne zariadenie určené na kontinuálnu
plazmovú aktiváciu povrchu textilných materiálov pomocou nízkoteplotnej plazmy na báze DCSBD (Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge) výboja v atmosférickom tlaku s možnosťou aplikácie rôznych typov štandardných a špeciálnych zošľachťovacích finálnych povrchových úprav (hydrofóbna, nešpinivá, antimikrobiálna úprava, úprava znižujúca horľavosť a pod.).
Povrchová úprava textilných materiálov nízkoteplotnou plazmou zvyšuje zároveň afinitu farbiva pri následnom farbení bežným vyťahovacím spôsobom.

Experimentálne zariadenie predstavuje progresívnu inovatívnu technológiu, ktorá umožňuje in-line aplikáciu plazmy
na povrch textilného materiálu. Účinnosť plazmy na nanometrickej úrovni na povrchu materiálu, umožňuje vytvorenie
úplne novej kvality  na inovovaných textilných materiáloch, ktoré dosahujú výnimočné funkčné vlastnosti a súčasne
si zachovávajú úroveň štandardných úžitkových vlastností.

Nízkoteplotná plazma je čiastočne ionizovaný plyn obsahujúci aktivované častice zahŕňajúce excitované molekuly
plynu, ióny, elektróny, voľné radikály a fotóny v oblasti ultrafialového spektra.

Výhody aplikácie nízkoteplotnej plazmy v atmosférickom tlaku:
- nízke náklady z dôvodu práce v atmosférickom tlaku
- vysoká rýchlosť procesu
- účinnosť do hĺbky cca 10 nm
- možnosť kontinuálneho opracovania materiálov

Experimentálne zariadenie SAAG s inštalovanou nízkoteplotnou plazmou bolo doplnené UV vytvrdzovacím zariadením AEROTHERM UVM, ktoré umožní zvýšenie úrovne finálnej úpravy. Zariadenie sa tak zaradí na úroveň špičkových úpravarenských technológií pre textil v rámci krajín EÚ.

Obrázok č.7,8: UV vytvrdzovacie zariadenie AEROTHERM UVM.

pb020711.jpg

pb020712.jpg

 * Informácia  o uskutočnenej národnej odbornej konferencii "TEXTIL v budúcnosti"
VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., Žilina pri príležitosti 40. výročia založenia Výskumného ústavu textilnej chémie
usporiadala v dňoch 19.5.-20.5.2010 v Žiline národnú odbornú konferenciu "TEXTIL v budúcnosti". Viac informácií
o národnej konferencii sa dočítate pri klinutí na tento odkaz.

* Obchodná verejná súťaž
VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., Žilina v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/91 Zb. oddiel 3, Obchodná verejná súťaž, §281 až §288 vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž "OBNOVA  AB VÚTCH-CHEMITEX,  Žilina". Bližšie informácie získate kliknutím na tento odkaz.

* Národná odborná konferencia "TEXTIL v budúcnosti"
VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., Žilina pri príležitosti 40. výročia založenia Výskumného ústavu textilnej chémie
usporiada v dňoch 19.5.-20.5.2010 v hoteli Holiday Inn v Žiline národnú odbornú konferenciu "TEXTIL v budúcnosti".
Pozývame k aktívnej účasti na konferencii odborníkov z oblasti výskumu, vývoja a inovácií, skúšobníctva a certifikácie, technickej prípravy výroby textílií a ich konfekčného spracovania, zástupcov obchodných firiem a inštitúcií pôsobiacich
v oblasti výroby textílií a odevov, textilného zošľachťovania, ekológie, ochrany spotrebiteľa a manažmentu riadenia
kvality textilnej a odevnej výroby.
Kompletnú pozvánku s programom konferencie si môžete otvoriť klinutím na priložený súbor *pdf.
Záväznú prihlášku si môžete otvoriť a vytlačiť klinutím na priložený súbor *jpg.
Avízo o platbe si môžete otvoriť a vytlačiť klinutím na priložený súbor *jpg.

* Národná konferencia "TEXTIL v budúcnosti
VÚTCH-CHEMITEX spol. s r.o. v Žiline usporiada v dňoch 19.5.-20.5.2010 národnú konferencia „TEXTIL v budúcnosti“
pri príležitosti 40. výročia od založenia Výskumného ústavu textilnej chémie v Žiline. Priloženým 1. cirkulárom programu konferencie pozývame všetkých záujemcov k účasti na tejto odbornej akcii. Pozvánka s upresneným programom konferencie bude zverejnená v priebehu marca 2010.

*
Výstava INDUSTRY EXPO

Vážení parneri, oznamujeme Vám, že naša spoločnosť VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., Žilina sa aktívne zúčastní
výstavy INDUSTRY EXPO/C.S.I.L./CARplast, ktorá sa uskutoční v dňoch 03.-05.03.2010 v areáli Incheba Expo Bratislava. Radi Vás privítame v expozícii nášho stánku pod gesciou ÚNMS SR Bratislava.

* Vianočná dovolenka
Vážení zákazníci, Vážení klienti a obchodní partneri,
oznamujeme Vám, že spoločnosť VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., Žilina bude v termíne od 24.12.2009 do 6.1.2010
mimo prevádzky z dôvodu čerpania celozávodnej dovolenky. Ďakujeme všetkým zákazníkom a spolupracujúcim
organizáciám za prejavenú dôveru v roku 2009. Želáme príjemné prežitie vianočných a novoročných sviatkov a veľa
úspechov v roku 2010.

 

Vytlačiť stránku