VUSAPL
SNAS
OEKO TEX
OEKO-TEX LEATHER STANDARD
Gintex 50 rokov

AKTUALITY

18. 6. 2018Absolvovanie recertifikačného auditu podľa normy STN EN ISO 9001:2016
V spoločnosti VÚTCH-CHEMITEX s r. o. bol dňa 13.6.2018 vykonaný recertifikačný audit podľa normy STN EN ISO 9001:2016 na systém manažérstva kvality. Audit bol vykonaný zo strany certifikačného orgánu manažérskych systémov VÚSAPL a. s. Nitra. V rámci prípravy na recertifikačný audit, podľa novej normy, bola vykonaná dôkladná príprava spočívajúca v oboznámení vrcholového manažmentu spoločnosti a interných audítorov s požiadavkami normy STN EN ISO 9001:2016, vykonané porovnávacie analýzy dokumentácie a procesov, vypracovaná nová Príručka kvality a následná aktualizácia dokumentácie pre jednotlivé procesy. Náročná príprava prechodu na novú normu v priebehu 9 mesiacov bola podporená externým poradcom v pozícii zmocnenca pre kvalitu. Počas záverečnej fázy boli s podmienkami prechodu na novú normu oboznámení všetci zamestnanci spoločnosti. V rámci auditu bola potvrdená vysoká úroveň riadenia manažérstva kvality v spoločnosti s následným udelením certifikátu na obdobie ďalších 5 rokov už podľa normy STN EN ISO 9001:2016. Spolu s akreditáciou skúšobných laboratórií podľa normy STN EN ISO/IEC 17 025: 2005, certifikačného orgánu certifikujúceho výrobky podľa normy ISO/IEC 17065: 2012 a Osvedčením MŠVaVŠ SR na vykonávanie výskumu a vývoja znamená získanie certifikátu pre systém manažérstva kvality ďalšie potvrdenie vysokej úrovne dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti spoločnosti VÚTCH-CHEMITEX s r.o.
Vytlačiť stránku