VUSAPL
SNAS
OEKO TEX
OEKO-TEX LEATHER STANDARD
Gintex 50 rokov

AKTUALITY

18. 6. 2018Absolvovanie recertifikačného auditu podľa normy STN EN ISO 9001:2016
V spoločnosti VÚTCH-CHEMITEX s r. o. bol dňa 13.6.2018 vykonaný recertifikačný audit podľa normy STN EN ISO 9001:2016 na systém manažérstva kvality. Audit bol vykonaný zo strany certifikačného orgánu manažérskych systémov VÚSAPL a. s. Nitra. V rámci prípravy na recertifikačný audit, podľa novej normy, bola vykonaná dôkladná príprava spočívajúca v oboznámení vrcholového manažmentu spoločnosti a interných audítorov s požiadavkami normy STN EN ISO 9001:2016, vykonané porovnávacie analýzy dokumentácie a procesov, vypracovaná nová Príručka kvality a následná aktualizácia dokumentácie pre jednotlivé procesy. Náročná príprava prechodu na novú normu v priebehu 9 mesiacov bola podporená externým poradcom v pozícii zmocnenca pre kvalitu. Počas záverečnej fázy boli s podmienkami prechodu na novú normu oboznámení všetci zamestnanci spoločnosti. V rámci auditu bola potvrdená vysoká úroveň riadenia manažérstva kvality v spoločnosti s následným udelením certifikátu na obdobie ďalších 5 rokov už podľa normy STN EN ISO 9001:2016. Spolu s akreditáciou skúšobných laboratórií podľa normy STN EN ISO/IEC 17 025: 2005, certifikačného orgánu certifikujúceho výrobky podľa normy ISO/IEC 17065: 2012 a Osvedčením MŠVaVŠ SR na vykonávanie výskumu a vývoja znamená získanie certifikátu pre systém manažérstva kvality ďalšie potvrdenie vysokej úrovne dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti spoločnosti VÚTCH-CHEMITEX s r.o.
Na slávnostnom galavečere dňa 9. novembra 2017, organizovanom Ministerstvom školstva, vedy, výskum a športu, bola okrem iných, ocenená cenou ministerky školstva RNDr. Martiny Lubyovej, PhD. pre r.2017 aj naša kolegyňa: Ing.Ľudmila Balogová. Cenu z rúk ministerky školstva prevzala v kategórii: Osobnosť vedy a techniky.
Na galavečere obnovenej výstavy Trenčín mesto módy, ktorý sa konal 23.9.2017 v Trenčíne, odborná porota súťaže Zlatá Fatima, okrem iných, ocenila aj výrobok prihlásený do súťaže vystavovateľom VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Cenu za nové technológie Zlatá Fatima porota udelila výrobku Inteligentný odev pre snímanie EKG signálu v reálnom čase.
Medzilaboratórne porovnávacie skúšky (MPS) sú považované za významný nástroj na preukázanie spôsobilosti a udržiavania kvality. Skúšobné laboratória VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o. sa pravidelne zúčastňujú medzinárodných MPS v rámci preverovania svojej spôsobilosti a to aj pre skúšky, ktoré zatiaľ laboratórium nemá akreditované. Skúšobné laboratória dosahujú dobré hodnotenia, čo je preukázané získaním osvedčení o úspešnej účasti: TESTEX Zűrich - Švajčiarsko, OEKO-TEX Zűrich - Švajčiarsko, Leitat Barcelona – Španielsko, IW Lodž – Poľsko, APLAC - Čína, LTI Kaunas – Litva, AITEX, Alcoy Alicante – Španielsko, ako aj získaním porovnateľných výsledkov z bilaterálnych porovnaní (BP) s obdobnými skúšobňami v Českej republike.
Vytlačiť stránku